לא להקטיר ולהקריב במזבח הזהב שבהיכל כי אם קטורת שבכל יום

תוספות ותגובות