שיביא האדם חומש וקרבן אשם אם מעל בקודש או אכל ממנו

תוספות ותגובות