שלא יטמא כוהן הדיוט במת, זולת בקרובים המבוארים

תוספות ותגובות