שיביא הבעל את אשתו שנסתרה אל הכוהן שיעשה לה כמשפט הכתוב

תוספות ותגובות