און

מאת: רענן

קוד: און

 

  1. במדבר טז 1: ויקח קרח בן יצהר בן קהת בן לוי ודתן ואבירם בני אליאב ואון בן פלת בני ראובן.

אב:   פלת  


תוספות ותגובות