זבח שלמים

קוד: שלמים= בתנ"ך

סוג: הגדרה

מאת: אראל

אל:

אחד מסוגי הזבחים הנזכרים בתורה הוא זבח שלמים:

מדוע נקרא הזבח שלמים?

1. מלשון שלום: "כל המביא שלמים - מביא שלום לעולם" (ר' יהודה, ויקרא נדבה פרק טז). אולם מדוע שלמים מביאים שלום לעולם? - אולם מפני "שהכל שלום בהן; הדם והאימורין למזבח, החזה ושוק לכהנים, העור והבשר לבעלים" (שם; וכן רש"י על ויקרא ג1): זהו הקרבן היחיד שלכולם יש חלק בו - למזבח, לכהנים ולבעלים; כשכל אחד מקבל חלק, כולם מרוצים ויש שלום בעולם.

2. מלשון שלמות: " מי שהוא שלם מביא שלמים, ואין האונן מביא שלמים" (ר' שמעון, ויקרא נדבה פרק טז). זבח שלמים הוא זבח של שמחה והודיה, זבח שמביא אדם שמרגיש שהחיים שלו מושלמים ולא חסר לו כלום; ולכן אדם שנמצא באנינות (אבלות) אינו רשאי להביא אותו.

משתי הבחינות הללו, קרבן שלמים מנוגד לקרבן חטאת:

1. קרבן חטאת בא כדי לכפר על חטא, המסמל מחלוקת בין החוטא לבין ה'; קרבן שלמים בא ללא חטא, כאשר יש שלום בין המקריב לבין ה'.

2. חטאת = חיסרון: קרבן חטאת בא לכפר על חיסרון בנפשו של המקריב, וקרבן שלמים בא גם כאשר המקריב מרגיש מושלם ללא כל חיסרון.

תגובות