ראשי > תנ''ך > בראשית >


בראשית יד

1 ויהי בימי אמרפל מלך-שנער אריוך מלך אלסר כדרלעמר מלך עילם ותדעל מלך גוים. 2 עשו מלחמה את-ברע מלך סדם ואת-ברשע מלך עמרה שנאב מלך אדמה ושמאבר מלך צביים ומלך בלע היא-צער. 3 כל-אלה חברו אל-עמק השדים הוא ים המלח. 4 שתים עשרה שנה עבדו את-כדרלעמר ושלש-עשרה שנה מרדו. 5 ובארבע עשרה שנה בא כדרלעמר והמלכים אשר אתו ויכו את-רפאים בעשתרת קרנים ואת-הזוזים בהם ואת האימים בשוה קריתים. 6 ואת-החרי בהררם שעיר עד איל פארן אשר על-המדבר. 7 וישבו ויבאו אל-עין משפט הוא קדש ויכו את-כל-שדה העמלקי וגם את-האמרי הישב בחצצן תמר. 8 ויצא מלך-סדם ומלך עמרה ומלך אדמה ומלך צביים ומלך בלע הוא-צער ויערכו אתם מלחמה בעמק השדים. 9 את כדרלעמר מלך עילם ותדעל מלך גוים ואמרפל מלך שנער ואריוך מלך אלסר ארבעה מלכים את-החמשה. 10 ועמק השדים בארת בארת חמר וינסו מלך-סדם ועמרה ויפלו-שמה והנשארים הרה נסו. 11 ויקחו את-כל-רכש סדם ועמרה ואת-כל-אכלם וילכו. 12 ויקחו את-לוט ואת-רכשו בן-אחי אברם וילכו והוא ישב בסדם. 13 ויבא הפליט ויגד לאברם העברי והוא שכן באלני ממרא האמרי אחי אשכל ואחי ענר והם בעלי ברית-אברם. 14 וישמע אברם כי נשבה אחיו וירק את-חניכיו ילידי ביתו שמנה עשר ושלש מאות וירדף עד-דן. 15 ויחלק עליהם לילה הוא ועבדיו ויכם וירדפם עד-חובה אשר משמאל לדמשק. 16 וישב את כל-הרכש וגם את-לוט אחיו ורכשו השיב וגם את-הנשים ואת-העם. 17 ויצא מלך-סדם לקראתו אחרי שובו מהכות את-כדר-לעמר ואת-המלכים אשר אתו אל-עמק שוה הוא עמק המלך. 18 ומלכי-צדק מלך שלם הוציא לחם ויין והוא כהן לאל עליון. 19 ויברכהו ויאמר ברוך אברם לאל עליון קנה שמים וארץ. 20 וברוך אל עליון אשר-מגן צריך בידך ויתן-לו מעשר מכל. 21 ויאמר מלך-סדם אל-אברם תן-לי הנפש והרכש קח-לך. 22 ויאמר אברם אל-מלך סדם הרמתי ידי אל-יהוה אל עליון קנה שמים וארץ. 23 אם-מחוט ועד שרוך-נעל ואם-אקח מכל-אשר-לך ולא תאמר אני העשרתי את-אברם. 24 בלעדי רק אשר אכלו הנערים וחלק האנשים אשר הלכו אתי ענר אשכל וממרא הם יקחו חלקם.

ראשי > תנ''ך > בראשית >


תוספות ותגובות