אתה כהן לעולם על דברתי מלכיצדק

קוד: ביאור:תהלים קי4 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

תהלים קי4: "נִשְׁבַּע ה' וְלֹא יִנָּחֵם: אַתָּה כֹהֵן לְעוֹלָם, עַל דִּבְרָתִי מַלְכִּי צֶדֶק"

מלכי-צדק נזכר רק כאן וב בראשית יד18: "וּמַלְכִּי צֶדֶק מֶלֶךְ שָׁלֵם הוֹצִיא לֶחֶם וָיָיִן, וְהוּא כֹהֵן לְאֵל עֶלְיוֹן" (פירוט). איך הגיע מלכי-צדק לספר תהלים?

1. ע"פ חכמי המדרש, הפרק כולו מדבר על אברהם אבינו, לאחר ששיחרר את ארץ ישראל מארבעת מלכי הצפון. עד אותו אירוע, היה מלכי צדק (שלפי חז"ל הוא שם בן נוח) הכהן הגדול של ארץ ישראל, אולם: "כיון שהקדים ברכת אברהם לברכת המקום, אמר לו אברהם: "וכי מקדימין ברכת עבד לברכת האדון?!", הוציאה הקדוש ברוך הוא ממנו ונתנה לאברהם, שנאמר: נאום ה' לאדוני, וכתיב בתריה: נשבע ה' ולא ינחם אתה כהן לעולם על דברתי מלכי צדק, על דבורו של מלכי צדק." (ר' ישמעאל, ויקרא רבה כה ו, נדרים לב:).

מאותו אירוע, העביר ה' את הכהונה לאברהם: "ר' יודן בר סימון אמר: אמר לפניו, רבון העולמים יש קרבן בלא כהן? א"ל הקדוש ברוך הוא: כבר מניתיך שתהא כהן, הה"ד אתה כהן לעולם " ( בראשית רבה נה ז ), "נח מסר לשם ונכנס בסוד העיבור ועיבר את השנה ונקרא כהן; וכי שם בן נח כהן היה? אלא ע"י שהיה בכור והיה משרת ביום ובלילה לפיכך נקרא כהן, שנאמר "וּמַלְכִּי צֶדֶק מֶלֶךְ שָׁלֵם" וגו'. ושם מסר לאברהם ונכנס בסוד העיבור ועביר השנה ונקרא כהן, שנאמר נִשְׁבַּע ה' וְלֹא יִנָּחֵם אַתָּה כֹהֵן לְעוֹלָם. ומנין שמסר שם לאברהם, שנאמר עַל דִּבְרָתִי מַלְכִּי צֶדֶק" (פרקי דרבי אליעזר פרק ח, וראו גם דברים רבה ב ז).

ומאברהם עברה הכהונה לזרעו, שיהיו "ממלכת כהנים וגוי קדוש".

באופן דומה פירש רש"י: "נשבע ה' ולא ינחם - לפי שהיה נתירא שלא יענש על האוכלסין שהרג, נאמר לו (שם ט"ו) אל תירא אברם וגו', לא ינחם על הטובה אשר דבר עליך. אתה כהן לעולם על דברתי מלכי צדק - ממך תצא הכהונה ומלכות, להיות בניך יורשין את שם אבי אביך, הכהונה והמלכות שנתנו לו. דברתי מלכי צדק - יו"ד יתירה, כמו רבתי עם (איכה א). על דברת מלכי צדק - על פקודת מלכי צדק. אתה כהן - יש במשמע כהן כהונה ושררה, כמו (שמואל ב ח) ובני דוד כהנים היו" (רש"י, ודומה לזה מצודות).

אמנם הפרק מתחיל ב תהלים קי1: "לְדָוִד מִזְמוֹר", אולם אפשר לפרש שדוד כתב את המזמור על אברהם.

2. לפי מפרשים אחרים, הפרק כולו מדבר על דוד המלך, והמזמור מכנה אותו בשמו של מלך ירושלים הראשון על-מנת להדגיש את צדקתו: "מה ש נשבע ה' לתת לך את המלוכה - לא ינחם על זה ע"י החטא, ומפרש מה היה השבועה, ה' נשבע ש אתה כהן לעולם על דברתי, אתה מלכי צדק! קורא את דוד בשם מלכי צדק, ע"ש המלך הראשון שהיה בירושלים, כמ"ש "ומלכי צדק מלך שלם" (כי כן היה שם מלכי ירושלים מקדם), והוא היה כהן לאל עליון, ועל מליצה זאת אמר, שאתה תהיה כהן לעולם, ואחר שתפס שם כהן, אמר על דברתי, שתהיה כהן על הדבור שלי, דהיינו על המקדש והדביר, גם הזכירו בשם מלכי צדק לאמר כי צדיק הוא בעיניו, ונשאר בצדקתו, כי מחל חטאו" (מלבי"ם).

אמנם, בשום מקום לא נאמר שדוד עצמו היה כהן, אולם נאמר, שמואל ב ח18: "וּבְנֵי דָוִד כֹּהֲנִים הָיוּ" (פירוט).

3. ויש מפרשים, ע"פ רמזים שונים בפרק, שהפרק מדבר על יהושפט מלך יהודה. מלך זה פעל רבות למען ה צדק, וחידש את פניה של מערכת המשפט: "מלכיצדק של המזמור אינו אלא יהושפט, המלך הצדיק שזכה לישועת פלא על פי הנביא. התואר מלכיצדק רומז אל נכון לשקידתו של יהושפט על הצדק והמשפט, ככתוב בדהי"ב יט, ה ואילך: "ויעמד שופטים בארץ בכל ערי יהודה... ויאמר אל השופטים... לא לאדם תשפטו כי לה'... יהי פחד ה' עליכם... כי אין עם ה' אלהינו עולה ומשא פנים ומקח שוחד" וגו'. נאה ויאה אפוא התואר מלכיצדק ליהושפט, ולא זה בלבד, אלא ששני השמות מקבילים ודומים במשמעותם ובהרכבם: יהו - שפט מלכי - צדק הלא צדק ומשפט הינם צמד ביטויים שכיח ביותר במקרא". הכתוב מכנה את יהושפט בשמו של מלך ירושלים הקדום, דווקא כדי להדגיש את ההבדל בין השניים: "ומתוך כך הוא בא לידי שבחו של יהושפט, ויתרונו של מלכיצדק הסמלי על מלכיצדק הממשי-מקורי שעל אף גדולתו וחשיבותו, בן חלוף היה, צדיק בדורו, כוהן לשעתו, ללא המשך. לא כן יהושפט, שהינו "כהן" (שליט בממלכת כוהנים) לעולם, בהיותו בן לשושלת בית דוד שכיסא ממלכתו נכון לעולם" (יהודה אליצור, דרכו של מלכיצדק מספר בראשית לספר תהילים).

מאמרים נוספים מתוצאות החיפוש ב גוגל

 • קהלת משה ו ב
 • מלכי-צדק ג€“ ויקיפדיה: שמו של מלכי-צדק מופיע בתנ"ך במקום אחד נוסף, פסוק סתום קמעה בתהילים: "נשבע ה' ולא ינחם אתה כהן לעולם על דברתי מלכי-צדק". הפרשנים היהודים הבינו פסוק זה בכמה גוונים; חז"ל ... (cache)
 • אבות דרבי נתן - פרק ארבעה ושלושים: כשהוא אומר (תהלים קי) "נשבע ה' ולא ינחם אתה כהן לעולם", הוי יודע שמלך המשיח חביב יותר מכהן צדק. הרי הוא אומר: (תהלים פ) "יכרסמנה חזיר מיער". "יכרסמנה חזיר מיאור" כתיב. (cache)
 • אבות דרבי נתן לד ג€“ ויקיטקסט: 30 אוגוסט 2009 ... כשהוא אומר (תהלים קי) "נשבע ה' ולא ינחם אתה כהן לעולם", הוי יודע שמלך המשיח חביב יותר מכהן צדק. הרי הוא אומר, (תהלים פ) "יכרסמנה חזיר מיער". "יכרסמנה ... (cache)
 • בשבילי התנ"ך: נח מסר לשם, ועיבר את השנה ונקרא כוהן, שנאמר: נשבע ה' ולא ינחם אתה כוהן לעולם על דברתי מלכי צדק. ומלכי צדק מלך שלם וגו' - וכי כוהן היה?! אלא על ידי שהיה בכור והיה משרת ... (cache)
 • מדרש רבה - קדושים: ... וכי מקדימין ברכת עבד לברכת האדון הוציאה הקדוש ברוך הוא ממנו ונתנה לאברהם שנאמר (תהלים קי) נאום ה' לאדוני וכתיב בתריה נשבע ה' ולא ינחם אתה כהן לעולם על דברתי מלכי צדק ... (cache)
 • עולם התנ"ך: א"ל: הקב"ה כבר מניתיך שתהא כוהן, הדא הוא דכתיב: נשבע ה' ולא ינחם אתה כוהן לעולם, אל הארץ אשר אראך וכו' (כדכתוב ברמ"ז ס"ג) משל למה הדבר דומה? למלך שאמר לאוהבו ... (cache)
 • פרקי דרבי אליעזר: ... כהן היה אלא שהיה בכור והיה משרת לאלהיו ביום ובלילה לפי' נקרא כהן שנ' נשבע ה' ולא ינחם אתה כהן ומנין שמסר שם לאברהם שנ' על דברתי מלכי צדק ואברהם מסר ליצחק ונכנס בסוד ... (cache)
 • פרשת לך לך - אברהם ומלכיצדק + הפטרה - גיליונות נחמה ליבוביץ: מיד נתנה לאברהם, שנאמר (תהלים ק"י) "נאום ה' לאדוני שב לימיני עד אשית אויביך הדום לרגליך ", ובתריה (= ואחריו) כתיב: "נשבע ה' ולא ינחם: אתה כהן לעולם, על דברתי מלכי צדק". (cache)
 • ה'גורל' ֲ©: יעקב כהן, שורה 2 קבר 1, נשבע ה' ולא ינחם אתה כהן, תהלים קי. י. ישראל מרזל, שורה ו קבר 2, גם בבל לנפל חללי ישראל, ירמי' נא. יא. שאול מנואלי, שורה ו קבר 4, אחת שאלתי, תהלים כז ... (cache)
 • מכילתא שמות: וכן הוא אומר: נאם ה' לאדוני שב לימיני וגו' מטה עוזך ישלח ה' מציון וגו' עמך נדבות ביום חיליך וגו' נשבע ה' ולא ינחם. מהו אומר? ה' על ימינך וגו'. הרבית להתגאות כנגד פרעה וחילו, שנאמר: ... (cache)
 • בשבילי התנ"ך: שנאמר: (תהלים קי) נשבע ה' ולא ינחם אתה כהן לעולם על דברתי מלכי צדק. וזכה למלכות, שנאמר: (בראשית יד) אל עמק שוה הוא עמק המלך. ואף משה בקש לעשות כן, שנאמר: (שמות ... (cache)
 • בראשית רבה נה ג€“ ויקיטקסט: 6 נובמבר 2009 ... אמר הנני הנני לכהונה הנני למלכות זכה לכהונה וזכה למלכות זכה לכהונה (תהלים קי) נשבע ה ' ולא ינחם אתה כהן לעולם למלכות נשיא אלהים אתה משה אמר הנני הנני ... (cache)
 • מדרש תנחומא: ... מטה עוזך ישלח ה' מציון רדה בקרב אויביך, עמך נדבות ביום חילך בהררי קדש מרחם משחר לך טל ילדותך, נשבע ה' ולא ינחם אתה כוהן לעולם על דברתי מלכי צדק, אדני על ימינך מחץ ביום ... (cache)
 • מדרש תנחומא בשלח טז ג€“ ויקיטקסט: 3 אפריל 2012 ... מטה עוזך ישלח ה' מציון רדה בקרב אויביך, עמך נדבות ביום חילך בהררי קדש מרחם משחר לך טל ילדותך, נשבע ה' ולא ינחם אתה כוהן לעולם על דברתי מלכי צדק, ... (cache)
 • ביאור:בבלי נדרים דף לב ג€“ ויקיטקסט: 6 יולי 2008 ... מיד נתנה לאברהם, שנאמר (תהלים קי א) [לדוד מזמור:] נאם ה' לאדנִי: שב לימיני עד אשית אויביך הדום לרגליך', ובתריה כתיב ' נשבע ה' ולא ינחם אתה כהן לעולם על ... (cache)
 • ירושלמי ברכות ה ב ג€“ ויקיטקסט: 26 נובמבר 2009 ... קי) לך טל ילדותך וכתיב בתריה נשבע ה' ולא ינחם א"ר יודא בן פזי בדייתיקי נתתיו לאברהם במתנה נתתיו לו ויתן לך האלהים מטל השמים אמר רבי שמואל בר נחמני ... (cache)
 • נסיון העקידה מול סיפור ההנה: (תהילים ק"י, ד') 'נשבע ה' ולא ינחם אתה כהן לעולם על דברתי מלכי צדק', זכה למלכות: (בראשית כ"ג, ו') 'נשיא אלוקים אתה בתוכנו'; משה אמר: (שמות ג', ד') 'הנני', הנני לכהונה ... (cache)
 • פרשת וירא: זכה לכהונה: (תהלים קי): נשבע ה' ולא ינחם, אתה כהן לעולם. למלכות, נשיא אלהים אתה. משה אמר: הנני, הנני לכהונה, הנני למלכות. אמר לו הקדוש ברוך הוא: אל תקרב הלום, אין קרב אלא ... (cache)
 • פרשת לך לך: שנאמר (תהלים קי): נשבע ה' ולא ינחם אתה כהן לעולם וגו'. ונאמר להלן (בראשית יז) ונמלתם את בשר ערלתכם. מהיכן ימול? אם ימול מן האוזן, אינו כשר להקריב. מן הפה, אינו כשר להקריב. (cache)
 • המלוכה בישראל: שהרי נאמר בס' תהילים: 'נשבע ה' ולא ינחם, אתה כהן לעולם על דברתי מלכי-צדק; אדני על ימינך, מחץ ביום אפו מלכים' (קי: ד-ה). כאן מרומז בבירור, שמלכי בית דוד הם יורשי מלכי-צדק, ... (cache)
 • ילקוט שמעוני: נשבע ה' ולא ינחם אתה כהן לעולם - א"ר ישמעאל: אברהם כהן גדול היה. וכתיב: ונמלתם את בשר ערלתכם. אמר: אם ימול מן האזן אינו כשר להקריב, מן הפה אינו כשר להקריב, מן הלב אינו ... (cache)
 • ישיבת ההסדר ירוחם - קדושים - ערלתו את פריו - שיחת סעודה שלישית התשס"ג: הה"ד " נשבע ה' ולא ינחם אתה כהן לעולם". וכתיב: "ונמלתם את בשר ערלתכם". ומהיכן ימול? אם ימול מן האוזן, עדיין אינו כשר להקריב. אם ימול מן הלב, עדיין אינו כשר להקריב. אם ימול מן ... (cache)
 • מדינת ישראל: ... הוא מיוחס לדויד41, ו"מסתבר שמעיקרו נועד המזמור להיאמר בחגיגת הכתרת המלך דוד עצמו "42, נאמר על דויד: "נשבע ה' ולא ינחם, אתה כהן לעולם על דברתי מלכי-צדק" (תהילים קי, ד). (cache)
 • מדרש תנחומא - בשלח: ... בקרב אויביך, עמך נדבות ביום חילך בהררי קדש מרחם משחר לך טל ילדותך, נשבע ה' ולא ינחם אתה כהן לעולם על דברתי מלכי צדק, אדני על ימינך מחץ ביום אפו מלכים (תהל' קי א-ה). (cache)
 • ירושלים שלפני דוד המלך / יהושע רוזנברג: "מטה עזך ישלח ה' מציון, רדה בקרב איביך... נשבע ה' ולא ינחם, אתה כהן לעולם, על דברתי מלכי צדק." (תהלים ק"י, ב-ד). בפסוקים נקשרת ציון עם כהן ועם מלכי-צדק. המקרא בא לרמז לנו ... (cache)
 • מדרש תנחומא בשלח ג€“ ויקיטקסט: 3 אפריל 2012 ... מטה עוזך ישלח ה' מציון רדה בקרב אויביך, עמך נדבות ביום חילך בהררי קדש מרחם משחר לך טל ילדותך, נשבע ה' ולא ינחם אתה כוהן לעולם על דברתי מלכי צדק, ... (cache)
 • פרשת לך לך - מלכי-צדק - גיליונות נחמה ליבוביץ: ובתריה כתיב (ואחריו באחד הפסוקים הבאים כתוב): "נשבע ה' ולא ינחם, אתה כהן לעולם, על דברתי מלכי צדק" ג€“ על דבורו של מלכי צדק. והיינו דכתיב: "והוא כהן לאל עליון" ג€“ הוא כהן ואין ... (cache)
 • ישמח הֲ´ במעשיו- פרשת שלח לך: ... ה' עַל הָרָעָה אֲשֶׁר דִּבֶּר לַעֲשׂוֹת לְעַמּוֹ"[יג], ועל הוציאם דבת הארץ וימאסו בארץ חמדה נשבע ה' ולא ינחם כמו שנאמר "אַל תַּעֲלוּ כִּי אֵין ה' בְּקִרְבְּכֶם"[יד]. (cache)
 • ילקוט שמעוני - וירא: זכה לכהונה שנאמר נשבע ה' ולא ינחם אתה כהן לעולם. זכה למלכות שנאמר נשיא אלהים אתה בתוכנו. משה אמר הנני הנני לכהונה הנני למלכות א"ל אל תקרב הלום אין קרב אלא כהונה ... (cache)
 • ירושלמי תענית א א ג€“ ויקיטקסט: 9 יולי 2009 ... ר' יעקב דכפר חנן בשם רשב"ל בשעה שעשה אברהם זקינם את רצוני נשבעתי לו שאיני מזיז טל מבניו לעולם מה טעמא (תהילים קי) נשבע ה' ולא ינחם אתה כהן לעולם ... (cache)
 • בין המערכה הראשונה לשלישית ֲ« הקוראת הראשונה: 2 אוקטובר 2011 ... בכל מקרה, מלכיצדק הונצח לא מעט במסורת הנוצרית, אולי גם בזכות איזכורו בספר תהילים " נשבע ה' ולא ינחם, אתה כהן לעולם, על דברתי מלכיצדק". ודיון מעניין מאוד ... (cache)
 • פתרון חדש לחידת ספר יחזקאל / הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג: הם אהרן ומשיח ואיני יודע איזה מהם חביב כשהוא אומר נשבע ה' ולא ינחם אתה כהן לעולם הווה יודע שהמלך המשיח חביב יותר מכהן צדק. ועיין במפרש, שם: העומדים על אדון כל הארץ, לבקש ... (cache)
 • more "נשבע ה' ולא ינחם ":
 • אור לכ"ו תמוז ע"א ג€“ ווארט יהודה-ליב וייסגלס ושפרה גינזבורג ג€“ כפ"ח | חינוך יהודי: זה שיש משהו או מישהו לפני שיש חתן וכלה ג€“ אפשר לומר שהבנין עד כה הוא בנין של גבורות, אבל ברגע שיש השפעה הכל " אתה כהן לעולם על דברתי מלכי צדק". כעת נאמר קצת יותר לעומק ... (cache)
 • מצגות - צפה במצגת: אברם ומלכיצדק חלק 2: 2 דצמבר 2009 ... ד נ שבע יהוה ו לא ינ חם-- אתה-כהן לעולם;על -דבר תי מל כי-צ דק. ערך: ד. בן-שי חלק 2 PART ABRAM AND MELCHIZEDEK 18: And Melchizedek king of ... (cache)
 • המלכות בעולם העתיק ובישראל: ב: על הפסוק " אתה כהן לעולם על דברתי מלכי צדק" (תה' קי 4) כתב בשעתו התיאולוג הגרמני אוילר: שילוב המלוכה והכהונה, כפי שאנו מוצאים אותו אצל דויד, היה דבר בלתי מצוי, תופעה יוצאת ... (cache)
 • היהדות - הדת הכי עתיקה? - שאל את הרב - כיפה: מלכיצדק היה כהן גדול בתקופת אברהם שנאמר: "אתה כהן לעולם על דברתי מכליצדק". השושלת מאדם הראשון דרך שם, נח ואברהם כפי שכתוב בדברי הימים שמרו את דרכי המצוות והתורה ... (cache)
 • Yeshiva.org.il- תהלים פרק קי: ... איביך: (ג) עמך נדבת ביום חילך בהדרי קדש מרחם משחר לך טל ילדתיך: (ד) נשבע יהוה ולא ינחם אתה כהן לעולם על דברתי מלכי צדק: (ה) אדני על ימינך מחץ ביום אפו מלכים: (ו) ידין בגוים ... (cache)
 • באורי אגדות נדרים: ... שב לימיני עד אשית אויביך הדום לרגליך ובתריה כתיב נשבע ה' ולא ינחם אתה כהן לעולם על דברתי מלכי צדק על דיבורו של מלכי צדק והיינו דכתיב והוא כהן לאל עליון הוא כהן ואין זרעו כהן ... (cache)
 • המלכות בעולם העתיק ובישראל: ג: הפסוק החמישי מאשר את זכותו של מלך ירושלים לכהן "לעולם" לפני ה' ("נשבע ה' ולא ולא ינחם אתה כהן לעולם על דברתי [השבעים: דברת] מלכי צדק"). גונקל, בפירוש ל"בראשית", הצביע ... (cache)
 • לקוטי מוהר"ן לד ג€“ ויקיטקסט: 8 מרץ 2011 ... נטלה משם ונתנה לאברהם, שנאמר: "אתה כהן לעולם על דברתי מלכי צדק": וזהו כשהקדוש ברוך הוא נתן הכהנה לפינחס, אמר: "הנני נותן לו את בריתי שלום" (במדבר ... (cache)
 • מדרש רבה - וירא: ... א"ל הקדוש ברוך הוא כבר מניתיך שתהא כהן הה"ד (תהלים קי) אתה כהן לעולם על אחד ההרים אשר אומר אליך א"ר הונא משום ר"א בנו של ר' יוסי הגלילי הקב"ה מתהא ומתלה בעיניהם של ... (cache)
 • גליונות לעיון בפרשת השבוע: או תחסר אות כ"ף: "אתה כהן לעולם על דברתי" כמו על דבר שאתה כמלכי צדק ועליו כתוב והוא כהן לאל עליון. והנה תהיה מילת "אתה" בעבור אחרת. 1. מה ההבדל בין דברי הגמרא לדברי ... (cache)
 • ילקוט שמעוני - לך לך: ... מסיק בקמין ועכשיו בקסטר כך אמר הקב"ה בוא אחרי ואני עושה אותך כהן גדול כאדם הראשון שנאמר ואעשך לגוי גדול וכתיב והכהן הגדול מאחיו וכתיב אתה כהן לעולם על דברתי מלכי צדק ... (cache)
 • לימוד י"ג מידות שהתורה נדרשת בהן - ישיבת מעלות יעקב: וכן הוא בזהר שם (ח"ג דף קצ"ג:) על הפסוק " אתה כהן לעולם על דברתי מלכי צדק" (תהילים ק"י, ד'): מאן על דברתי מלכי צדק אלא כהן עילאה דא, איהו דקיימא על דבר. ובפירוש הסולם: ... (cache)
 • בית המדרש הוירטואלי - שיעור סיכום: בתהילים ק"י, ד מובאת שבועת ה' לדוד " אתה כהן לעולם על דִּבְרָתִי מלכי-צדק". משמעות המילה "כהן" כאן היא "שררה, כמו 'ובני דוד כהנים היו' (שמ"ב ח', יח)" (רש"י שם), ופירוש הכתוב ... (cache)
 • ויגש: כך אמר הקב"ה: בוא אחרי ואני עושה אותך כהן גדול כאדם הראשון, שנאמר: ואעשך לגוי גדול, וכתיב: והכהן הגדול מאחיו, וכתיב: אתה כהן לעולם על דברתי מלכי צדק." ועתה הגיעה שעת קיום ... (cache)
 • הללויה | תהילים - פרק קי: ... מטה עזך ישלח יהוה מציון רדה בקרב איביך ג עמך נדבת ביום חילך בהדרי קדש מרחם משחר לך טל ילדתיך ד נשבע יהוה ולא ינחם אתה כהן לעולם על דברתי מלכי צדק ה אדני על ימינך מחץ ... (cache)
 • סעודת משיח - כא ניסן תשע"א: אתה כהן לעולם על דברתי מלכי[ט] צדק[י]". אם מפרשים את הפרק על אברהם אבינו, מלכי צדק היינו מלכי צדק מלך שלם (שהוא שם בן נח[יא]) שהוציא לאברהם[יב] לחם ויין, אך רוב המפרשים ... (cache)
 • השמטות: דאיהו לימינא דקב"ה ואקרי כהן הה"ד אתה כהן לעולם על דברתי מלכי צדק ואהרן בגין דאיהו כהן אחיד בהאי. אבל דרגא דיליה הו"ד איהו: ויאמר אלקים יהי רקיע בתוך המים ויהי מבדיל וגו' ... (cache)
 • זוהר ויקרא פרשת מצורע - הזוהר היומי: ... מנ"ל דכתיב (תהלים קי) אתה כהן לעולם על דברתי מלכי צדק, ובגין כך כל מה דאצטריך מבי מלכא נטיל, ולית מאן דימחי בידיה ועל דא הוא קאים לדכאה לכל אינון דעאלין לבי מטרוניתא בגין ... (cache)
 • Yeshiva.org.il- ברך עלינו: ובשכר זאת, אומרים חז"ל, נתן הקב"ה לאברהם את הכהונה באמור לו " אתה כהן לעולם על דברתי מלכי צדק - על דיבורו של מלכי צדק", והוא מלכי צדק כהן ואין זרעו כהן, אבל אברהם וזרעו ... (cache)
 • זוהר בראשית פרשת לך לך - הזוהר היומי: ... מיד אתיהיבת כהונתא לאברהם דכתיב (תהלים ק"י) נאם יי' לאדוני שב לימיני, וכתיב בתריה נשבע יי' ולא ינחם אתה כהן לעולם על דברתי מלכי צדק דכתיב והוא כהן לאל עליון ואין זרעו כהן), ... (cache)
 • more "אתה כהן לעולם על ":
 • מצוות התורה ג€“ שיעור מס' 4: לכן אילו הושגה שלמות על-ידי כהונת לוי, שבזמנה קבל העם את התורה, מה צריך עוד שיקום כהן אחר על-דברתי מלכי-צדק ולא יקרא על-דברתי אהרן? 12. אכן כאשר משתנית הכהונה, ... (cache)
 • בשבילי התנ"ך: אברהם כוהן גדול היה, שנאמר: אתה כוהן לעולם על דברתי מלכי צדק. אמר: אם ימול מן האזן, אינו כשר להקריב. מן הפה, אינו כשר להקריב. מן הלב, אינו כשר להקריב. הוי אומר: זה ערלת ... (cache)
 • אור החיים על בראשית יד ג€“ ויקיטקסט: 31 מאי 2012 ... אתה כהן לעולם, ואומרו על דברתי מלכי צדק כי הוא ברך את אברהם שיהיה כהן לאל עליון וברצונו נתן הדבר לאברהם כאשר אבאר. ואומרו לאל עליון, להיות שהיה להם ... (cache)
 • תהילים פרק קי - ידין בגוים, מלא גויות מחץ ראשג€� - YouTube: 24 אפריל 2012 ... בהדרי-קדש, מרחם משחר; לך, טל ילדתיך. ד נשבע יהוה, ולא ינחם-- אתה-כהן לעולם; על-דברתי, מלכי-צדק. ה אדני על-ימינך; מחץ ביום-אפו מלכים. ו ידין בגוים, מלא גויות; ... (cache)
 • פרדס רמונים כג ד ג€“ ויקיטקסט: 7 ינואר 2010 ... וכן על דברתי מלכי צדק (שם קי, ד) שהיא השכינה [יח] וקראה דברתי כי היא היתה מדתו של דוד. ורבי משה פי' כי גם כן נקראת דבר כמו לפניו ילך דבר וכו' (חבקוק ג, ה) כי ... (cache)
 • סדר עולם רבא פרק כא ג€“ ויקיטקסט: 14 דצמבר 2011 ... על דברתי מלכי צדק (תהלים קי) בעבר הוא אומר (בראשית י') ויקרא שמו פלג כי בימיו נפלגה הארץ. באברהם הוא אומר (שם כ') ועתה השב את אשת האיש כי נביא הוא ... (cache)
 • סוגיה שניה - דין שבט אחד שעשה בהוראת בית הדין הגדול: כתב החיד"א (ברכ"י, חו"מ, כה, כט): "כל ימינו נצטערנו על דברתי מלכי צדק מרן זצ"ל בפשר דבר שעשה לענין הוראה ללכת אחרי הרי"ף והרמב"ם והרא"ש, ובמקום דתרי מינייהו מסכימים לדעת ... (cache)
 • Lethargic Man (anag.) - Notes from Limmud 2011: Melchizedek as a...: 15 ינואר 2012 ... שנאמר נאם ה לאדני שב לימיני עד אשית אויביך הדום לרגליך ובתריה כתיב נשבע ה ולא ינחם אתה כהן לעולם על דברתי מלכי צדק על דיבורו של מלכי צדק. והיינו דכתיב ... (cache)
 • more "על דברתי מלכי צדק ":

תגובות