ראשי > תנ''ך > ויקרא >


ויקרא ד

1 וידבר יהוה אל-משה לאמר. 2 דבר אל-בני ישראל לאמר נפש כי-תחטא בשגגה מכל מצות יהוה אשר לא תעשינה ועשה מאחת מהנה. 3 אם הכהן המשיח יחטא לאשמת העם והקריב על חטאתו אשר חטא פר בן-בקר תמים ליהוה לחטאת. 4 והביא את-הפר אל-פתח אהל מועד לפני יהוה וסמך את-ידו על-ראש הפר ושחט את-הפר לפני יהוה. 5 ולקח הכהן המשיח מדם הפר והביא אתו אל-אהל מועד. 6 וטבל הכהן את-אצבעו בדם והזה מן-הדם שבע פעמים לפני יהוה את-פני פרכת הקדש. 7 ונתן הכהן מן-הדם על-קרנות מזבח קטרת הסמים לפני יהוה אשר באהל מועד ואת כל-דם הפר ישפך אל-יסוד מזבח העלה אשר-פתח אהל מועד. 8 ואת-כל-חלב פר החטאת ירים ממנו את-החלב המכסה על-הקרב ואת כל-החלב אשר על-הקרב. 9 ואת שתי הכלית ואת-החלב אשר עליהן אשר על-הכסלים ואת-היתרת על-הכבד על-הכליות יסירנה. 10 כאשר יורם משור זבח השלמים והקטירם הכהן על מזבח העלה. 11 ואת-עור הפר ואת-כל-בשרו על-ראשו ועל-כרעיו וקרבו ופרשו. 12 והוציא את-כל-הפר אל-מחוץ למחנה אל-מקום טהור אל-שפך הדשן ושרף אתו על-עצים באש על-שפך הדשן ישרף.

13 ואם כל-עדת ישראל ישגו ונעלם דבר מעיני הקהל ועשו אחת מכל-מצות יהוה אשר לא-תעשינה ואשמו. 14 ונודעה החטאת אשר חטאו עליה והקריבו הקהל פר בן-בקר לחטאת והביאו אתו לפני אהל מועד. 15 וסמכו זקני העדה את-ידיהם על-ראש הפר לפני יהוה ושחט את-הפר לפני יהוה. 16 והביא הכהן המשיח מדם הפר אל-אהל מועד. 17 וטבל הכהן אצבעו מן-הדם והזה שבע פעמים לפני יהוה את פני הפרכת. 18 ומן-הדם יתן על-קרנת המזבח אשר לפני יהוה אשר באהל מועד ואת כל-הדם ישפך אל-יסוד מזבח העלה אשר-פתח אהל מועד. 19 ואת כל-חלבו ירים ממנו והקטיר המזבחה. 20 ועשה לפר כאשר עשה לפר החטאת כן יעשה-לו וכפר עלהם הכהן ונסלח להם. 21 והוציא את-הפר אל-מחוץ למחנה ושרף אתו כאשר שרף את הפר הראשון חטאת הקהל הוא.

22 אשר נשיא יחטא ועשה אחת מכל-מצות יהוה אלהיו אשר לא-תעשינה בשגגה ואשם. 23 או-הודע אליו חטאתו אשר חטא בה והביא את-קרבנו שעיר עזים זכר תמים. 24 וסמך ידו על-ראש השעיר ושחט אתו במקום אשר-ישחט את-העלה לפני יהוה חטאת הוא. 25 ולקח הכהן מדם החטאת באצבעו ונתן על-קרנת מזבח העלה ואת-דמו ישפך אל-יסוד מזבח העלה. 26 ואת-כל-חלבו יקטיר המזבחה כחלב זבח השלמים וכפר עליו הכהן מחטאתו ונסלח לו.

27 ואם-נפש אחת תחטא בשגגה מעם הארץ בעשתה אחת ממצות יהוה אשר לא-תעשינה ואשם. 28 או הודע אליו חטאתו אשר חטא והביא קרבנו שעירת עזים תמימה נקבה על-חטאתו אשר חטא. 29 וסמך את-ידו על ראש החטאת ושחט את-החטאת במקום העלה. 30 ולקח הכהן מדמה באצבעו ונתן על-קרנת מזבח העלה ואת-כל-דמה ישפך אל-יסוד המזבח. 31 ואת-כל-חלבה יסיר כאשר הוסר חלב מעל זבח השלמים והקטיר הכהן המזבחה לריח ניחח ליהוה וכפר עליו הכהן ונסלח לו.

32 ואם-כבש יביא קרבנו לחטאת נקבה תמימה יביאנה. 33 וסמך את-ידו על ראש החטאת ושחט אתה לחטאת במקום אשר ישחט את-העלה. 34 ולקח הכהן מדם החטאת באצבעו ונתן על-קרנת מזבח העלה ואת-כל-דמה ישפך אל-יסוד המזבח. 35 ואת-כל-חלבה יסיר כאשר יוסר חלב-הכשב מזבח השלמים והקטיר הכהן אתם המזבחה על אשי יהוה וכפר עליו הכהן על-חטאתו אשר-חטא ונסלח לו.

ראשי > תנ''ך > ויקרא >


תוספות ותגובות