ראשי > תנ''ך > ויקרא >


ויקרא כו

1 לא-תעשו לכם אלילם ופסל ומצבה לא-תקימו לכם ואבן משכית לא תתנו בארצכם להשתחות עליה כי אני יהוה אלהיכם. 2 את-שבתתי תשמרו ומקדשי תיראו אני יהוה.

3 אם-בחקתי תלכו ואת-מצותי תשמרו ועשיתם אתם. 4 ונתתי גשמיכם בעתם ונתנה הארץ יבולה ועץ השדה יתן פריו. 5 והשיג לכם דיש את-בציר ובציר ישיג את-זרע ואכלתם לחמכם לשבע וישבתם לבטח בארצכם. 6 ונתתי שלום בארץ ושכבתם ואין מחריד והשבתי חיה רעה מן-הארץ וחרב לא-תעבר בארצכם. 7 ורדפתם את-איביכם ונפלו לפניכם לחרב. 8 ורדפו מכם חמשה מאה ומאה מכם רבבה ירדפו ונפלו איביכם לפניכם לחרב. 9 ופניתי אליכם והפריתי אתכם והרביתי אתכם והקימתי את-בריתי אתכם. 10 ואכלתם ישן נושן וישן מפני חדש תוציאו. 11 ונתתי משכני בתוככם ולא-תגעל נפשי אתכם. 12 והתהלכתי בתוככם והייתי לכם לאלהים ואתם תהיו-לי לעם. 13 אני יהוה אלהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים מהית להם עבדים ואשבר מטת עלכם ואולך אתכם קוממיות.

14 ואם-לא תשמעו לי ולא תעשו את כל-המצות האלה. 15 ואם-בחקתי תמאסו ואם את-משפטי תגעל נפשכם לבלתי עשות את-כל-מצותי להפרכם את-בריתי. 16 אף-אני אעשה-זאת לכם והפקדתי עליכם בהלה את-השחפת ואת-הקדחת מכלות עינים ומדיבת נפש וזרעתם לריק זרעכם ואכלהו איביכם. 17 ונתתי פני בכם ונגפתם לפני איביכם ורדו בכם שנאיכם ונסתם ואין-רדף אתכם. 18 ואם-עד-אלה לא תשמעו לי ויספתי ליסרה אתכם שבע על-חטאתיכם. 19 ושברתי את-גאון עזכם ונתתי את-שמיכם כברזל ואת-ארצכם כנחשה. 20 ותם לריק כחכם ולא-תתן ארצכם את-יבולה ועץ הארץ לא יתן פריו. 21 ואם-תלכו עמי קרי ולא תאבו לשמע לי ויספתי עליכם מכה שבע כחטאתיכם. 22 והשלחתי בכם את-חית השדה ושכלה אתכם והכריתה את-בהמתכם והמעיטה אתכם ונשמו דרכיכם. 23 ואם-באלה לא תוסרו לי והלכתם עמי קרי. 24 והלכתי אף-אני עמכם בקרי והכיתי אתכם גם-אני שבע על-חטאתיכם. 25 והבאתי עליכם חרב נקמת נקם-ברית ונאספתם אל-עריכם ושלחתי דבר בתוככם ונתתם ביד-אויב. 26 בשברי לכם מטה-לחם ואפו עשר נשים לחמכם בתנור אחד והשיבו לחמכם במשקל ואכלתם ולא תשבעו.

27 ואם-בזאת לא תשמעו לי והלכתם עמי בקרי. 28 והלכתי עמכם בחמת-קרי ויסרתי אתכם אף-אני שבע על-חטאתיכם. 29 ואכלתם בשר בניכם ובשר בנתיכם תאכלו. 30 והשמדתי את-במתיכם והכרתי את-חמניכם ונתתי את-פגריכם על-פגרי גלוליכם וגעלה נפשי אתכם. 31 ונתתי את-עריכם חרבה והשמותי את-מקדשיכם ולא אריח בריח ניחחכם. 32 והשמתי אני את-הארץ ושממו עליה איביכם הישבים בה. 33 ואתכם אזרה בגוים והריקתי אחריכם חרב והיתה ארצכם שממה ועריכם יהיו חרבה. 34 אז תרצה הארץ את-שבתתיה כל ימי השמה ואתם בארץ איביכם אז תשבת הארץ והרצת את-שבתתיה. 35 כל-ימי השמה תשבת את אשר לא-שבתה בשבתתיכם בשבתכם עליה. 36 והנשארים בכם והבאתי מרך בלבבם בארצת איביהם ורדף אתם קול עלה נדף ונסו מנסת-חרב ונפלו ואין רדף. 37 וכשלו איש-באחיו כמפני-חרב ורדף אין ולא-תהיה לכם תקומה לפני איביכם. 38 ואבדתם בגוים ואכלה אתכם ארץ איביכם. 39 והנשארים בכם ימקו בעונם בארצת איביכם ואף בעונת אבתם אתם ימקו. 40 והתודו את-עונם ואת-עון אבתם במעלם אשר מעלו-בי ואף אשר-הלכו עמי בקרי. 41 אף-אני אלך עמם בקרי והבאתי אתם בארץ איביהם או-אז יכנע לבבם הערל ואז ירצו את-עונם. 42 וזכרתי את-בריתי יעקוב ואף את-בריתי יצחק ואף את-בריתי אברהם אזכר והארץ אזכר. 43 והארץ תעזב מהם ותרץ את-שבתתיה בהשמה מהם והם ירצו את-עונם יען וביען במשפטי מאסו ואת-חקתי געלה נפשם. 44 ואף-גם-זאת בהיותם בארץ איביהם לא-מאסתים ולא-געלתים לכלתם להפר בריתי אתם כי אני יהוה אלהיהם. 45 וזכרתי להם ברית ראשנים אשר הוצאתי-אתם מארץ מצרים לעיני הגוים להיות להם לאלהים אני יהוה. 46 אלה החקים והמשפטים והתורת אשר נתן יהוה בינו ובין בני ישראל בהר סיני ביד-משה.

ראשי > תנ''ך > ויקרא >


תוספות ותגובות