ראשי > תנ''ך > יהושע >


יהושע ו

1 ויריחו סגרת ומסגרת מפני בני ישראל אין יוצא ואין בא.

2 ויאמר יהוה אל-יהושע ראה נתתי בידך את-יריחו ואת-מלכה גבורי החיל. 3 וסבתם את-העיר כל אנשי המלחמה הקיף את-העיר פעם אחת כה תעשה ששת ימים. 4 ושבעה כהנים ישאו שבעה שופרות היובלים לפני הארון וביום השביעי תסבו את-העיר שבע פעמים והכהנים יתקעו בשופרות. 5 והיה במשך בקרן היובל בשמעכם את-קול השופר יריעו כל-העם תרועה גדולה ונפלה חומת העיר תחתיה ועלו העם איש נגדו. 6 ויקרא יהושע בן-נון אל-הכהנים ויאמר אלהם שאו את-ארון הברית ושבעה כהנים ישאו שבעה שופרות יובלים לפני ארון יהוה. 7 ויאמרו אל-העם עברו וסבו את-העיר והחלוץ יעבר לפני ארון יהוה. 8 ויהי כאמר יהושע אל-העם ושבעה הכהנים נשאים שבעה שופרות היובלים לפני יהוה עברו ותקעו בשופרות וארון ברית יהוה הלך אחריהם. 9 והחלוץ הלך לפני הכהנים תקעו השופרות והמאסף הלך אחרי הארון הלוך ותקוע בשופרות. 10 ואת-העם צוה יהושע לאמר לא תריעו ולא-תשמיעו את-קולכם ולא-יצא מפיכם דבר עד יום אמרי אליכם הריעו והריעתם. 11 ויסב ארון-יהוה את-העיר הקף פעם אחת ויבאו המחנה וילינו במחנה.

12 וישכם יהושע בבקר וישאו הכהנים את-ארון יהוה. 13 ושבעה הכהנים נשאים שבעה שופרות היבלים לפני ארון יהוה הלכים הלוך ותקעו בשופרות והחלוץ הלך לפניהם והמאסף הלך אחרי ארון יהוה הולך ותקוע בשופרות. 14 ויסבו את-העיר ביום השני פעם אחת וישבו המחנה כה עשו ששת ימים. 15 ויהי ביום השביעי וישכמו כעלות השחר ויסבו את-העיר כמשפט הזה שבע פעמים רק ביום ההוא סבבו את-העיר שבע פעמים. 16 ויהי בפעם השביעית תקעו הכהנים בשופרות ויאמר יהושע אל-העם הריעו כי-נתן יהוה לכם את-העיר. 17 והיתה העיר חרם היא וכל-אשר-בה ליהוה רק רחב הזונה תחיה היא וכל-אשר אתה בבית כי החבאתה את-המלאכים אשר שלחנו. 18 ורק-אתם שמרו מן-החרם פן-תחרימו ולקחתם מן-החרם ושמתם את-מחנה ישראל לחרם ועכרתם אותו. 19 וכל כסף וזהב וכלי נחשת וברזל קדש הוא ליהוה אוצר יהוה יבוא. 20 וירע העם ויתקעו בשפרות ויהי כשמע העם את-קול השופר ויריעו העם תרועה גדולה ותפל החומה תחתיה ויעל העם העירה איש נגדו וילכדו את-העיר. 21 ויחרימו את-כל-אשר בעיר מאיש ועד-אשה מנער ועד-זקן ועד שור ושה וחמור לפי-חרב. 22 ולשנים האנשים המרגלים את-הארץ אמר יהושע באו בית-האשה הזונה והוציאו משם את-האשה ואת-כל-אשר-לה כאשר נשבעתם לה. 23 ויבאו הנערים המרגלים ויציאו את-רחב ואת-אביה ואת-אמה ואת-אחיה ואת-כל-אשר-לה ואת כל-משפחותיה הוציאו ויניחום מחוץ למחנה ישראל. 24 והעיר שרפו באש וכל-אשר-בה רק הכסף והזהב וכלי הנחשת והברזל נתנו אוצר בית-יהוה. 25 ואת-רחב הזונה ואת-בית אביה ואת-כל-אשר-לה החיה יהושע ותשב בקרב ישראל עד היום הזה כי החביאה את-המלאכים אשר-שלח יהושע לרגל את-יריחו.

26 וישבע יהושע בעת ההיא לאמר ארור האיש לפני יהוה אשר יקום ובנה את-העיר הזאת את-יריחו בבכרו ייסדנה ובצעירו יציב דלתיה.

27 ויהי יהוה את-יהושע ויהי שמעו בכל-הארץ.

ראשי > תנ''ך > יהושע >


תוספות ותגובות