ראשי > תנ''ך > שופטים >


שופטים ז

1 וישכם ירבעל הוא גדעון וכל-העם אשר אתו ויחנו על-עין חרד ומחנה מדין היה-לו מצפון מגבעת המורה בעמק.

2 ויאמר יהוה אל-גדעון רב העם אשר אתך מתתי את-מדין בידם פן-יתפאר עלי ישראל לאמר ידי הושיעה לי. 3 ועתה קרא נא באזני העם לאמר מי-ירא וחרד ישב ויצפר מהר הגלעד וישב מן-העם עשרים ושנים אלף ועשרת אלפים נשארו.

4 ויאמר יהוה אל-גדעון עוד העם רב הורד אותם אל-המים ואצרפנו לך שם והיה אשר אמר אליך זה ילך אתך הוא ילך אתך וכל אשר-אמר אליך זה לא-ילך עמך הוא לא ילך. 5 ויורד את-העם אל-המים ויאמר יהוה אל-גדעון כל אשר-ילק בלשונו מן-המים כאשר ילק הכלב תציג אותו לבד וכל אשר-יכרע על-ברכיו לשתות. 6 ויהי מספר המלקקים בידם אל-פיהם שלש מאות איש וכל יתר העם כרעו על-ברכיהם לשתות מים.

7 ויאמר יהוה אל-גדעון בשלש מאות האיש המלקקים אושיע אתכם ונתתי את-מדין בידך וכל-העם ילכו איש למקמו. 8 ויקחו את-צדה העם בידם ואת שופרתיהם ואת כל-איש ישראל שלח איש לאהליו ובשלש-מאות האיש החזיק ומחנה מדין היה לו מתחת בעמק.

9 ויהי בלילה ההוא ויאמר אליו יהוה קום רד במחנה כי נתתיו בידך. 10 ואם-ירא אתה לרדת רד אתה ופרה נערך אל-המחנה. 11 ושמעת מה-ידברו ואחר תחזקנה ידיך וירדת במחנה וירד הוא ופרה נערו אל-קצה החמשים אשר במחנה. 12 ומדין ועמלק וכל-בני-קדם נפלים בעמק כארבה לרב ולגמליהם אין מספר כחול שעל-שפת הים לרב. 13 ויבא גדעון והנה-איש מספר לרעהו חלום ויאמר הנה חלום חלמתי והנה צלול לחם שערים מתהפך במחנה מדין ויבא עד-האהל ויכהו ויפל ויהפכהו למעלה ונפל האהל. 14 ויען רעהו ויאמר אין זאת בלתי אם-חרב גדעון בן-יואש איש ישראל נתן האלהים בידו את-מדין ואת-כל-המחנה.

15 ויהי כשמע גדעון את-מספר החלום ואת-שברו וישתחו וישב אל-מחנה ישראל ויאמר קומו כי-נתן יהוה בידכם את-מחנה מדין. 16 ויחץ את-שלש-מאות האיש שלשה ראשים ויתן שופרות ביד-כלם וכדים רקים ולפדים בתוך הכדים. 17 ויאמר אליהם ממני תראו וכן תעשו והנה אנכי בא בקצה המחנה והיה כאשר-אעשה כן תעשון. 18 ותקעתי בשופר אנכי וכל-אשר אתי ותקעתם בשופרות גם-אתם סביבות כל-המחנה ואמרתם ליהוה ולגדעון.

19 ויבא גדעון ומאה-איש אשר-אתו בקצה המחנה ראש האשמרת התיכונה אך הקם הקימו את-השמרים ויתקעו בשופרות ונפוץ הכדים אשר בידם. 20 ויתקעו שלשת הראשים בשופרות וישברו הכדים ויחזיקו ביד-שמאולם בלפדים וביד-ימינם השופרות לתקוע ויקראו חרב ליהוה ולגדעון. 21 ויעמדו איש תחתיו סביב למחנה וירץ כל-המחנה ויריעו ויניסו. 22 ויתקעו שלש-מאות השופרות וישם יהוה את חרב איש ברעהו ובכל-המחנה וינס המחנה עד-בית השטה צררתה עד שפת-אבל מחולה על-טבת. 23 ויצעק איש-ישראל מנפתלי ומן-אשר ומן-כל-מנשה וירדפו אחרי מדין. 24 ומלאכים שלח גדעון בכל-הר אפרים לאמר רדו לקראת מדין ולכדו להם את-המים עד בית ברה ואת-הירדן ויצעק כל-איש אפרים וילכדו את-המים עד בית ברה ואת-הירדן. 25 וילכדו שני-שרי מדין את-ערב ואת-זאב ויהרגו את-עורב בצור-עורב ואת-זאב הרגו ביקב-זאב וירדפו אל-מדין וראש-ערב וזאב הביאו אל-גדעון מעבר לירדן.

ראשי > תנ''ך > שופטים >


תוספות ותגובות