ראשי > תנ''ך > שופטים >


שופטים יז

1 ויהי-איש מהר-אפרים ושמו מיכיהו. 2 ויאמר לאמו אלף ומאה הכסף אשר לקח-לך ואתי אלית וגם אמרת באזני הנה-הכסף אתי אני לקחתיו ותאמר אמו ברוך בני ליהוה. 3 וישב את-אלף-ומאה הכסף לאמו ותאמר אמו הקדש הקדשתי את-הכסף ליהוה מידי לבני לעשות פסל ומסכה ועתה אשיבנו לך. 4 וישב את-הכסף לאמו ותקח אמו מאתים כסף ותתנהו לצורף ויעשהו פסל ומסכה ויהי בבית מיכיהו. 5 והאיש מיכה לו בית אלהים ויעש אפוד ותרפים וימלא את-יד אחד מבניו ויהי-לו לכהן. 6 בימים ההם אין מלך בישראל איש הישר בעיניו יעשה.

7 ויהי-נער מבית לחם יהודה ממשפחת יהודה והוא לוי והוא גר-שם. 8 וילך האיש מהעיר מבית לחם יהודה לגור באשר ימצא ויבא הר-אפרים עד-בית מיכה לעשות דרכו. 9 ויאמר-לו מיכה מאין תבוא ויאמר אליו לוי אנכי מבית לחם יהודה ואנכי הלך לגור באשר אמצא. 10 ויאמר לו מיכה שבה עמדי והיה-לי לאב ולכהן ואנכי אתן-לך עשרת כסף לימים וערך בגדים ומחיתך וילך הלוי. 11 ויואל הלוי לשבת את-האיש ויהי הנער לו כאחד מבניו. 12 וימלא מיכה את-יד הלוי ויהי-לו הנער לכהן ויהי בבית מיכה. 13 ויאמר מיכה עתה ידעתי כי-ייטיב יהוה לי כי היה-לי הלוי לכהן.

ראשי > תנ''ך > שופטים >


תוספות ותגובות