ראשי > תנ''ך > שמואל א >


שמואל א א

1 ויהי איש אחד מן-הרמתים צופים מהר אפרים ושמו אלקנה בן-ירחם בן-אליהוא בן-תחו בן-צוף אפרתי. 2 ולו שתי נשים שם אחת חנה ושם השנית פננה ויהי לפננה ילדים ולחנה אין ילדים. 3 ועלה האיש ההוא מעירו מימים ימימה להשתחות ולזבח ליהוה צבאות בשלה ושם שני בני-עלי חפני ופנחס כהנים ליהוה. 4 ויהי היום ויזבח אלקנה ונתן לפננה אשתו ולכל-בניה ובנותיה מנות. 5 ולחנה יתן מנה אחת אפים כי את-חנה אהב ויהוה סגר רחמה. 6 וכעסתה צרתה גם-כעס בעבור הרעמה כי-סגר יהוה בעד רחמה. 7 וכן יעשה שנה בשנה מדי עלתה בבית יהוה כן תכעסנה ותבכה ולא תאכל. 8 ויאמר לה אלקנה אישה חנה למה תבכי ולמה לא תאכלי ולמה ירע לבבך הלוא אנכי טוב לך מעשרה בנים. 9 ותקם חנה אחרי אכלה בשלה ואחרי שתה ועלי הכהן ישב על-הכסא על-מזוזת היכל יהוה. 10 והיא מרת נפש ותתפלל על-יהוה ובכה תבכה. 11 ותדר נדר ותאמר יהוה צבאות אם-ראה תראה בעני אמתך וזכרתני ולא-תשכח את-אמתך ונתתה לאמתך זרע אנשים ונתתיו ליהוה כל-ימי חייו ומורה לא-יעלה על-ראשו. 12 והיה כי הרבתה להתפלל לפני יהוה ועלי שמר את-פיה. 13 וחנה היא מדברת על-לבה רק שפתיה נעות וקולה לא ישמע ויחשבה עלי לשכרה. 14 ויאמר אליה עלי עד-מתי תשתכרין הסירי את-יינך מעליך. 15 ותען חנה ותאמר לא אדני אשה קשת-רוח אנכי ויין ושכר לא שתיתי ואשפך את-נפשי לפני יהוה. 16 אל-תתן את-אמתך לפני בת-בליעל כי-מרב שיחי וכעסי דברתי עד-הנה. 17 ויען עלי ויאמר לכי לשלום ואלהי ישראל יתן את-שלתך אשר שאלת מעמו. 18 ותאמר תמצא שפחתך חן בעיניך ותלך האשה לדרכה ותאכל ופניה לא-היו-לה עוד. 19 וישכמו בבקר וישתחוו לפני יהוה וישבו ויבאו אל-ביתם הרמתה וידע אלקנה את-חנה אשתו ויזכרה יהוה. 20 ויהי לתקפות הימים ותהר חנה ותלד בן ותקרא את-שמו שמואל כי מיהוה שאלתיו. 21 ויעל האיש אלקנה וכל-ביתו לזבח ליהוה את-זבח הימים ואת-נדרו. 22 וחנה לא עלתה כי-אמרה לאישה עד יגמל הנער והבאתיו ונראה את-פני יהוה וישב שם עד-עולם. 23 ויאמר לה אלקנה אישה עשי הטוב בעיניך שבי עד-גמלך אתו אך יקם יהוה את-דברו ותשב האשה ותינק את-בנה עד-גמלה אתו. 24 ותעלהו עמה כאשר גמלתו בפרים שלשה ואיפה אחת קמח ונבל יין ותבאהו בית-יהוה שלו והנער נער. 25 וישחטו את-הפר ויביאו את-הנער אל-עלי. 26 ותאמר בי אדני חי נפשך אדני אני האשה הנצבת עמכה בזה להתפלל אל-יהוה. 27 אל-הנער הזה התפללתי ויתן יהוה לי את-שאלתי אשר שאלתי מעמו. 28 וגם אנכי השאלתהו ליהוה כל-הימים אשר היה הוא שאול ליהוה וישתחו שם ליהוה.

ראשי > תנ''ך > שמואל א >


תוספות ותגובות