ראשי > תנ''ך > שמואל א >


שמואל א כד

1 ויהי כאשר שב שאול מאחרי פלשתים ויגדו לו לאמר הנה דוד במדבר עין גדי.

2 ויקח שאול שלשת אלפים איש בחור מכל-ישראל וילך לבקש את-דוד ואנשיו על-פני צורי היעלים. 3 ויבא אל-גדרות הצאן על-הדרך ושם מערה ויבא שאול להסך את-רגליו ודוד ואנשיו בירכתי המערה ישבים. 4 ויאמרו אנשי דוד אליו הנה היום אשר-אמר יהוה אליך הנה אנכי נתן את-איביך בידך ועשית לו כאשר יטב בעיניך ויקם דוד ויכרת את-כנף-המעיל אשר-לשאול בלט. 5 ויהי אחרי-כן ויך לב-דוד אתו על אשר כרת את-כנף אשר לשאול. 6 ויאמר לאנשיו חלילה לי מיהוה אם-אעשה את-הדבר הזה לאדני למשיח יהוה לשלח ידי בו כי-משיח יהוה הוא. 7 וישסע דוד את-אנשיו בדברים ולא נתנם לקום אל-שאול ושאול קם מהמערה וילך בדרך.

8 ויקם דוד אחרי-כן ויצא מן-המערה ויקרא אחרי-שאול לאמר אדני המלך ויבט שאול אחריו ויקד דוד אפים ארצה וישתחו.

9 ויאמר דוד לשאול למה תשמע את-דברי אדם לאמר הנה דוד מבקש רעתך. 10 הנה היום הזה ראו עיניך את אשר-נתנך יהוה היום בידי במערה ואמר להרגך ותחס עליך ואמר לא-אשלח ידי באדני כי-משיח יהוה הוא. 11 ואבי ראה גם ראה את-כנף מעילך בידי כי בכרתי את-כנף מעילך ולא הרגתיך דע וראה כי אין בידי רעה ופשע ולא-חטאתי לך ואתה צדה את-נפשי לקחתה. 12 ישפט יהוה ביני ובינך ונקמני יהוה ממך וידי לא תהיה-בך. 13 כאשר יאמר משל הקדמני מרשעים יצא רשע וידי לא תהיה-בך. 14 אחרי מי יצא מלך ישראל אחרי מי אתה רדף אחרי כלב מת אחרי פרעש אחד. 15 והיה יהוה לדין ושפט ביני ובינך וירא וירב את-ריבי וישפטני מידך.

16 ויהי ככלות דוד לדבר את-הדברים האלה אל-שאול ויאמר שאול הקלך זה בני דוד וישא שאול קלו ויבך. 17 ויאמר אל-דוד צדיק אתה ממני כי אתה גמלתני הטובה ואני גמלתיך הרעה. 18 ואת הגדת היום את אשר-עשיתה אתי טובה את אשר סגרני יהוה בידך ולא הרגתני. 19 וכי-ימצא איש את-איבו ושלחו בדרך טובה ויהוה ישלמך טובה תחת היום הזה אשר עשיתה לי. 20 ועתה הנה ידעתי כי מלך תמלוך וקמה בידך ממלכת ישראל. 21 ועתה השבעה לי ביהוה אם-תכרית את-זרעי אחרי ואם-תשמיד את-שמי מבית אבי. 22 וישבע דוד לשאול וילך שאול אל-ביתו ודוד ואנשיו עלו על-המצודה.

ראשי > תנ''ך > שמואל א >


תוספות ותגובות