ראשי > תנ''ך > שמואל ב >


שמואל ב יז

1 ויאמר אחיתפל אל-אבשלם אבחרה נא שנים-עשר אלף איש ואקומה וארדפה אחרי-דוד הלילה. 2 ואבוא עליו והוא יגע ורפה ידים והחרדתי אתו ונס כל-העם אשר-אתו והכיתי את-המלך לבדו. 3 ואשיבה כל-העם אליך כשוב הכל האיש אשר אתה מבקש כל-העם יהיה שלום. 4 ויישר הדבר בעיני אבשלם ובעיני כל-זקני ישראל.

5 ויאמר אבשלום קרא נא גם לחושי הארכי ונשמעה מה-בפיו גם-הוא. 6 ויבא חושי אל-אבשלום ויאמר אבשלום אליו לאמר כדבר הזה דבר אחיתפל הנעשה את-דברו אם-אין אתה דבר.

7 ויאמר חושי אל-אבשלום לא-טובה העצה אשר-יעץ אחיתפל בפעם הזאת. 8 ויאמר חושי אתה ידעת את-אביך ואת-אנשיו כי גברים המה ומרי נפש המה כדב שכול בשדה ואביך איש מלחמה ולא ילין את-העם. 9 הנה עתה הוא-נחבא באחת הפחתים או באחד המקומת והיה כנפל בהם בתחלה ושמע השמע ואמר היתה מגפה בעם אשר אחרי אבשלם. 10 והוא גם-בן-חיל אשר לבו כלב האריה המס ימס כי-ידע כל-ישראל כי-גבור אביך ובני-חיל אשר אתו. 11 כי יעצתי האסף יאסף עליך כל-ישראל מדן ועד-באר שבע כחול אשר-על-הים לרב ופניך הלכים בקרב. 12 ובאנו אליו באחת המקומת אשר נמצא שם ונחנו עליו כאשר יפל הטל על-האדמה ולא-נותר בו ובכל-האנשים אשר-אתו גם-אחד. 13 ואם-אל-עיר יאסף והשיאו כל-ישראל אל-העיר ההיא חבלים וסחבנו אתו עד-הנחל עד אשר-לא-נמצא שם גם-צרור.

14 ויאמר אבשלום וכל-איש ישראל טובה עצת חושי הארכי מעצת אחיתפל ויהוה צוה להפר את-עצת אחיתפל הטובה לבעבור הביא יהוה אל-אבשלום את-הרעה.

15 ויאמר חושי אל-צדוק ואל-אביתר הכהנים כזאת וכזאת יעץ אחיתפל את-אבשלם ואת זקני ישראל וכזאת וכזאת יעצתי אני. 16 ועתה שלחו מהרה והגידו לדוד לאמר אל-תלן הלילה בערבות המדבר וגם עבור תעבור פן יבלע למלך ולכל-העם אשר אתו. 17 ויהונתן ואחימעץ עמדים בעין-רגל והלכה השפחה והגידה להם והם ילכו והגידו למלך דוד כי לא יוכלו להראות לבוא העירה. 18 וירא אתם נער ויגד לאבשלם וילכו שניהם מהרה ויבאו אל-בית-איש בבחורים ולו באר בחצרו וירדו שם. 19 ותקח האשה ותפרש את-המסך על-פני הבאר ותשטח עליו הרפות ולא נודע דבר. 20 ויבאו עבדי אבשלום אל-האשה הביתה ויאמרו איה אחימעץ ויהונתן ותאמר להם האשה עברו מיכל המים ויבקשו ולא מצאו וישבו ירושלם.

21 ויהי אחרי לכתם ויעלו מהבאר וילכו ויגדו למלך דוד ויאמרו אל-דוד קומו ועברו מהרה את-המים כי-ככה יעץ עליכם אחיתפל. 22 ויקם דוד וכל-העם אשר אתו ויעברו את-הירדן עד-אור הבקר עד-אחד לא נעדר אשר לא-עבר את-הירדן. 23 ואחיתפל ראה כי לא נעשתה עצתו ויחבש את-החמור ויקם וילך אל-ביתו אל-עירו ויצו אל-ביתו ויחנק וימת ויקבר בקבר אביו.

24 ודוד בא מחנימה ואבשלם עבר את-הירדן הוא וכל-איש ישראל עמו. 25 ואת-עמשא שם אבשלם תחת יואב על-הצבא ועמשא בן-איש ושמו יתרא הישראלי אשר-בא אל-אביגל בת-נחש אחות צרויה אם יואב. 26 ויחן ישראל ואבשלם ארץ הגלעד.

27 ויהי כבוא דוד מחנימה ושבי בן-נחש מרבת בני-עמון ומכיר בן-עמיאל מלא דבר וברזלי הגלעדי מרגלים. 28 משכב וספות וכלי יוצר וחטים ושערים וקמח וקלי ופול ועדשים וקלי. 29 ודבש וחמאה וצאן ושפות בקר הגישו לדוד ולעם אשר-אתו לאכול כי אמרו העם רעב ועיף וצמא במדבר.

ראשי > תנ''ך > שמואל ב >


תוספות ותגובות