ראשי > תנ''ך > מלכים א >


מלכים א ט

1 ויהי ככלות שלמה לבנות את-בית-יהוה ואת-בית המלך ואת כל-חשק שלמה אשר חפץ לעשות.

2 וירא יהוה אל-שלמה שנית כאשר נראה אליו בגבעון. 3 ויאמר יהוה אליו שמעתי את-תפלתך ואת-תחנתך אשר התחננתה לפני הקדשתי את-הבית הזה אשר בנתה לשום-שמי שם עד-עולם והיו עיני ולבי שם כל-הימים. 4 ואתה אם-תלך לפני כאשר הלך דוד אביך בתם-לבב ובישר לעשות ככל אשר צויתיך חקי ומשפטי תשמר. 5 והקמתי את-כסא ממלכתך על-ישראל לעלם כאשר דברתי על-דוד אביך לאמר לא-יכרת לך איש מעל כסא ישראל. 6 אם-שוב תשבון אתם ובניכם מאחרי ולא תשמרו מצותי חקתי אשר נתתי לפניכם והלכתם ועבדתם אלהים אחרים והשתחויתם להם. 7 והכרתי את-ישראל מעל פני האדמה אשר נתתי להם ואת-הבית אשר הקדשתי לשמי אשלח מעל פני והיה ישראל למשל ולשנינה בכל-העמים. 8 והבית הזה יהיה עליון כל-עבר עליו ישם ושרק ואמרו על-מה עשה יהוה ככה לארץ הזאת ולבית הזה. 9 ואמרו על אשר עזבו את-יהוה אלהיהם אשר הוציא את-אבתם מארץ מצרים ויחזקו באלהים אחרים וישתחו להם ויעבדם על-כן הביא יהוה עליהם את כל-הרעה הזאת. 10 ויהי מקצה עשרים שנה אשר-בנה שלמה את-שני הבתים את-בית יהוה ואת-בית המלך. 11 חירם מלך-צר נשא את-שלמה בעצי ארזים ובעצי ברושים ובזהב לכל-חפצו אז יתן המלך שלמה לחירם עשרים עיר בארץ הגליל. 12 ויצא חירם מצר לראות את-הערים אשר נתן-לו שלמה ולא ישרו בעיניו. 13 ויאמר מה הערים האלה אשר-נתתה לי אחי ויקרא להם ארץ כבול עד היום הזה.

14 וישלח חירם למלך מאה ועשרים ככר זהב. 15 וזה דבר-המס אשר-העלה המלך שלמה לבנות את-בית יהוה ואת-ביתו ואת-המלוא ואת חומת ירושלם ואת-חצר ואת-מגדו ואת-גזר. 16 פרעה מלך-מצרים עלה וילכד את-גזר וישרפה באש ואת-הכנעני הישב בעיר הרג ויתנה שלחים לבתו אשת שלמה. 17 ויבן שלמה את-גזר ואת-בית חרן תחתון. 18 ואת-בעלת ואת-תמר במדבר בארץ. 19 ואת כל-ערי המסכנות אשר היו לשלמה ואת ערי הרכב ואת ערי הפרשים ואת חשק שלמה אשר חשק לבנות בירושלם ובלבנון ובכל ארץ ממשלתו. 20 כל-העם הנותר מן-האמרי החתי הפרזי החוי והיבוסי אשר לא-מבני ישראל המה. 21 בניהם אשר נתרו אחריהם בארץ אשר לא-יכלו בני ישראל להחרימם ויעלם שלמה למס-עבד עד היום הזה. 22 ומבני ישראל לא-נתן שלמה עבד כי-הם אנשי המלחמה ועבדיו ושריו ושלשיו ושרי רכבו ופרשיו.

23 אלה שרי הנצבים אשר על-המלאכה לשלמה חמשים וחמש מאות הרדים בעם העשים במלאכה. 24 אך בת-פרעה עלתה מעיר דוד אל-ביתה אשר בנה-לה אז בנה את-המלוא. 25 והעלה שלמה שלש פעמים בשנה עלות ושלמים על-המזבח אשר בנה ליהוה והקטיר אתו אשר לפני יהוה ושלם את-הבית. 26 ואני עשה המלך שלמה בעציון-גבר אשר את-אלות על-שפת ים-סוף בארץ אדום. 27 וישלח חירם באני את-עבדיו אנשי אניות ידעי הים עם עבדי שלמה. 28 ויבאו אופירה ויקחו משם זהב ארבע-מאות ועשרים ככר ויבאו אל-המלך שלמה.

ראשי > תנ''ך > מלכים א >


תוספות ותגובות