ראשי > תנ''ך > מלכים א >


מלכים א יד

1 בעת ההיא חלה אביה בן-ירבעם. 2 ויאמר ירבעם לאשתו קומי נא והשתנית ולא ידעו כי-אתי אשת ירבעם והלכת שלה הנה-שם אחיה הנביא הוא-דבר עלי למלך על-העם הזה. 3 ולקחת בידך עשרה לחם ונקדים ובקבק דבש ובאת אליו הוא יגיד לך מה-יהיה לנער. 4 ותעש כן אשת ירבעם ותקם ותלך שלה ותבא בית אחיה ואחיהו לא-יכל לראות כי קמו עיניו משיבו.

5 ויהוה אמר אל-אחיהו הנה אשת ירבעם באה לדרש דבר מעמך אל-בנה כי-חלה הוא כזה וכזה תדבר אליה ויהי כבאה והיא מתנכרה. 6 ויהי כשמע אחיהו את-קול רגליה באה בפתח ויאמר באי אשת ירבעם למה זה את מתנכרה ואנכי שלוח אליך קשה. 7 לכי אמרי לירבעם כה-אמר יהוה אלהי ישראל יען אשר הרימתיך מתוך העם ואתנך נגיד על עמי ישראל. 8 ואקרע את-הממלכה מבית דוד ואתנה לך ולא-היית כעבדי דוד אשר שמר מצותי ואשר-הלך אחרי בכל-לבבו לעשות רק הישר בעיני. 9 ותרע לעשות מכל אשר-היו לפניך ותלך ותעשה-לך אלהים אחרים ומסכות להכעיסני ואתי השלכת אחרי גוך. 10 לכן הנני מביא רעה אל-בית ירבעם והכרתי לירבעם משתין בקיר עצור ועזוב בישראל ובערתי אחרי בית-ירבעם כאשר יבער הגלל עד-תמו. 11 המת לירבעם בעיר יאכלו הכלבים והמת בשדה יאכלו עוף השמים כי יהוה דבר. 12 ואת קומי לכי לביתך בבאה רגליך העירה ומת הילד. 13 וספדו-לו כל-ישראל וקברו אתו כי-זה לבדו יבא לירבעם אל-קבר יען נמצא-בו דבר טוב אל-יהוה אלהי ישראל בבית ירבעם. 14 והקים יהוה לו מלך על-ישראל אשר יכרית את-בית ירבעם זה היום ומה גם-עתה. 15 והכה יהוה את-ישראל כאשר ינוד הקנה במים ונתש את-ישראל מעל האדמה הטובה הזאת אשר נתן לאבותיהם וזרם מעבר לנהר יען אשר עשו את-אשריהם מכעיסים את-יהוה. 16 ויתן את-ישראל בגלל חטאות ירבעם אשר חטא ואשר החטיא את-ישראל. 17 ותקם אשת ירבעם ותלך ותבא תרצתה היא באה בסף-הבית והנער מת. 18 ויקברו אתו ויספדו-לו כל-ישראל כדבר יהוה אשר דבר ביד-עבדו אחיהו הנביא. 19 ויתר דברי ירבעם אשר נלחם ואשר מלך הנם כתובים על-ספר דברי הימים למלכי ישראל. 20 והימים אשר מלך ירבעם עשרים ושתים שנה וישכב עם-אבתיו וימלך נדב בנו תחתיו.

21 ורחבעם בן-שלמה מלך ביהודה בן-ארבעים ואחת שנה רחבעם במלכו ושבע עשרה שנה מלך בירושלם העיר אשר-בחר יהוה לשום את-שמו שם מכל שבטי ישראל ושם אמו נעמה העמנית. 22 ויעש יהודה הרע בעיני יהוה ויקנאו אתו מכל אשר עשו אבתם בחטאתם אשר חטאו. 23 ויבנו גם-המה להם במות ומצבות ואשרים על כל-גבעה גבהה ותחת כל-עץ רענן. 24 וגם-קדש היה בארץ עשו ככל התועבת הגוים אשר הוריש יהוה מפני בני ישראל.

25 ויהי בשנה החמישית למלך רחבעם עלה שושק מלך-מצרים על-ירושלם. 26 ויקח את-אצרות בית-יהוה ואת-אוצרות בית המלך ואת-הכל לקח ויקח את-כל-מגני הזהב אשר עשה שלמה. 27 ויעש המלך רחבעם תחתם מגני נחשת והפקיד על-יד שרי הרצים השמרים פתח בית המלך. 28 ויהי מדי-בא המלך בית יהוה ישאום הרצים והשיבום אל-תא הרצים. 29 ויתר דברי רחבעם וכל-אשר עשה הלא-המה כתובים על-ספר דברי הימים למלכי יהודה. 30 ומלחמה היתה בין-רחבעם ובין ירבעם כל-הימים. 31 וישכב רחבעם עם-אבתיו ויקבר עם-אבתיו בעיר דוד ושם אמו נעמה העמנית וימלך אבים בנו תחתיו.

ראשי > תנ''ך > מלכים א >


תוספות ותגובות