ראשי > תנ''ך > מלכים ב >


מלכים ב כד

1 בימיו עלה נבכדנאצר מלך בבל ויהי-לו יהויקים עבד שלש שנים וישב וימרד-בו. 2 וישלח יהוה בו את-גדודי כשדים ואת-גדודי ארם ואת גדודי מואב ואת גדודי בני-עמון וישלחם ביהודה להאבידו כדבר יהוה אשר דבר ביד עבדיו הנביאים. 3 אך על-פי יהוה היתה ביהודה להסיר מעל פניו בחטאת מנשה ככל אשר עשה. 4 וגם דם-הנקי אשר שפך וימלא את-ירושלם דם נקי ולא-אבה יהוה לסלח. 5 ויתר דברי יהויקים וכל-אשר עשה הלא-הם כתובים על-ספר דברי הימים למלכי יהודה. 6 וישכב יהויקים עם-אבתיו וימלך יהויכין בנו תחתיו. 7 ולא-הסיף עוד מלך מצרים לצאת מארצו כי-לקח מלך בבל מנחל מצרים עד-נהר-פרת כל אשר היתה למלך מצרים.

8 בן-שמנה עשרה שנה יהויכין במלכו ושלשה חדשים מלך בירושלם ושם אמו נחשתא בת-אלנתן מירושלם. 9 ויעש הרע בעיני יהוה ככל אשר-עשה אביו. 10 בעת ההיא עלה עבדי נבכדנאצר מלך-בבל ירושלם ותבא העיר במצור. 11 ויבא נבוכדנאצר מלך-בבל על-העיר ועבדיו צרים עליה. 12 ויצא יהויכין מלך-יהודה על-מלך בבל הוא ואמו ועבדיו ושריו וסריסיו ויקח אתו מלך בבל בשנת שמנה למלכו. 13 ויוצא משם את-כל-אוצרות בית יהוה ואוצרות בית המלך ויקצץ את-כל-כלי הזהב אשר עשה שלמה מלך-ישראל בהיכל יהוה כאשר דבר יהוה. 14 והגלה את-כל-ירושלם ואת-כל-השרים ואת כל-גבורי החיל עשרה אלפים גולה וכל-החרש והמסגר לא נשאר זולת דלת עם-הארץ. 15 ויגל את-יהויכין בבלה ואת-אם המלך ואת-נשי המלך ואת-סריסיו ואת אולי הארץ הוליך גולה מירושלם בבלה. 16 ואת כל-אנשי החיל שבעת אלפים והחרש והמסגר אלף הכל גבורים עשי מלחמה ויביאם מלך-בבל גולה בבלה. 17 וימלך מלך-בבל את-מתניה דדו תחתיו ויסב את-שמו צדקיהו.

18 בן-עשרים ואחת שנה צדקיהו במלכו ואחת עשרה שנה מלך בירושלם ושם אמו חמיטל בת-ירמיהו מלבנה. 19 ויעש הרע בעיני יהוה ככל אשר-עשה יהויקים. 20 כי על-אף יהוה היתה בירושלם וביהודה עד-השלכו אתם מעל פניו וימרד צדקיהו במלך בבל.

ראשי > תנ''ך > מלכים ב >


תוספות ותגובות