ראשי > תנ''ך > ישעיהו >


ישעיהו יג

1 משא בבל אשר חזה ישעיהו בן-אמוץ. 2 על הר-נשפה שאו-נס הרימו קול להם הניפו יד ויבאו פתחי נדיבים. 3 אני צויתי למקדשי גם קראתי גבורי לאפי עליזי גאותי. 4 קול המון בהרים דמות עם-רב קול שאון ממלכות גוים נאספים יהוה צבאות מפקד צבא מלחמה. 5 באים מארץ מרחק מקצה השמים יהוה וכלי זעמו לחבל כל-הארץ.

6 הילילו כי קרוב יום יהוה כשד משדי יבוא. 7 על-כן כל-ידים תרפינה וכל-לבב אנוש ימס. 8 ונבהלו צירים וחבלים יאחזון כיולדה יחילון איש אל-רעהו יתמהו פני להבים פניהם. 9 הנה יום-יהוה בא אכזרי ועברה וחרון אף לשום הארץ לשמה וחטאיה ישמיד ממנה. 10 כי-כוכבי השמים וכסיליהם לא יהלו אורם חשך השמש בצאתו וירח לא-יגיה אורו. 11 ופקדתי על-תבל רעה ועל-רשעים עונם והשבתי גאון זדים וגאות עריצים אשפיל. 12 אוקיר אנוש מפז ואדם מכתם אופיר. 13 על-כן שמים ארגיז ותרעש הארץ ממקומה בעברת יהוה צבאות וביום חרון אפו. 14 והיה כצבי מדח וכצאן ואין מקבץ איש אל-עמו יפנו ואיש אל-ארצו ינוסו. 15 כל-הנמצא ידקר וכל-הנספה יפול בחרב. 16 ועלליהם ירטשו לעיניהם ישסו בתיהם ונשיהם תשגלנה. 17 הנני מעיר עליהם את-מדי אשר-כסף לא יחשבו וזהב לא יחפצו-בו. 18 וקשתות נערים תרטשנה ופרי-בטן לא ירחמו על-בנים לא-תחוס עינם. 19 והיתה בבל צבי ממלכות תפארת גאון כשדים כמהפכת אלהים את-סדם ואת-עמרה. 20 לא-תשב לנצח ולא תשכן עד-דור ודור ולא-יהל שם ערבי ורעים לא-ירבצו שם. 21 ורבצו-שם ציים ומלאו בתיהם אחים ושכנו שם בנות יענה ושעירים ירקדו-שם. 22 וענה איים באלמנותיו ותנים בהיכלי ענג וקרוב לבוא עתה וימיה לא ימשכו.

ראשי > תנ''ך > ישעיהו >


תוספות ותגובות