ראשי > תנ''ך > ישעיהו >


ישעיהו נא

1 שמעו אלי רדפי צדק מבקשי יהוה הביטו אל-צור חצבתם ואל-מקבת בור נקרתם. 2 הביטו אל-אברהם אביכם ואל-שרה תחוללכם כי-אחד קראתיו ואברכהו וארבהו. 3 כי-נחם יהוה ציון נחם כל-חרבתיה וישם מדברה כעדן וערבתה כגן-יהוה ששון ושמחה ימצא בה תודה וקול זמרה.

4 הקשיבו אלי עמי ולאומי אלי האזינו כי תורה מאתי תצא ומשפטי לאור עמים ארגיע. 5 קרוב צדקי יצא ישעי וזרעי עמים ישפטו אלי איים יקוו ואל-זרעי ייחלון. 6 שאו לשמים עיניכם והביטו אל-הארץ מתחת כי-שמים כעשן נמלחו והארץ כבגד תבלה וישביה כמו-כן ימותון וישועתי לעולם תהיה וצדקתי לא תחת.

7 שמעו אלי ידעי צדק עם תורתי בלבם אל-תיראו חרפת אנוש ומגדפתם אל-תחתו. 8 כי כבגד יאכלם עש וכצמר יאכלם סס וצדקתי לעולם תהיה וישועתי לדור דורים.

9 עורי עורי לבשי-עז זרוע יהוה עורי כימי קדם דרות עולמים הלוא את-היא המחצבת רהב מחוללת תנין. 10 הלוא את-היא המחרבת ים מי תהום רבה השמה מעמקי-ים דרך לעבר גאולים. 11 ופדויי יהוה ישובון ובאו ציון ברנה ושמחת עולם על-ראשם ששון ושמחה ישיגון נסו יגון ואנחה.

12 אנכי אנכי הוא מנחמכם מי-את ותיראי מאנוש ימות ומבן-אדם חציר ינתן. 13 ותשכח יהוה עשך נוטה שמים ויסד ארץ ותפחד תמיד כל-היום מפני חמת המציק כאשר כונן להשחית ואיה חמת המציק. 14 מהר צעה להפתח ולא-ימות לשחת ולא יחסר לחמו. 15 ואנכי יהוה אלהיך רגע הים ויהמו גליו יהוה צבאות שמו. 16 ואשים דברי בפיך ובצל ידי כסיתיך לנטע שמים וליסד ארץ ולאמר לציון עמי-אתה.

17 התעוררי התעוררי קומי ירושלם אשר שתית מיד יהוה את-כוס חמתו את-קבעת כוס התרעלה שתית מצית. 18 אין-מנהל לה מכל-בנים ילדה ואין מחזיק בידה מכל-בנים גדלה. 19 שתים הנה קראתיך מי ינוד לך השד והשבר והרעב והחרב מי אנחמך. 20 בניך עלפו שכבו בראש כל-חוצות כתוא מכמר המלאים חמת-יהוה גערת אלהיך. 21 לכן שמעי-נא זאת עניה ושכרת ולא מיין.

22 כה-אמר אדניך יהוה ואלהיך יריב עמו הנה לקחתי מידך את-כוס התרעלה את-קבעת כוס חמתי לא-תוסיפי לשתותה עוד. 23 ושמתיה ביד-מוגיך אשר-אמרו לנפשך שחי ונעברה ותשימי כארץ גוך וכחוץ לעברים.

ראשי > תנ''ך > ישעיהו >


תוספות ותגובות