ראשי > תנ''ך > ירמיהו >


ירמיהו לה

1 הדבר אשר-היה אל-ירמיהו מאת יהוה בימי יהויקים בן-יאשיהו מלך יהודה לאמר. 2 הלוך אל-בית הרכבים ודברת אותם והבאותם בית יהוה אל-אחת הלשכות והשקית אותם יין. 3 ואקח את-יאזניה בן-ירמיהו בן-חבצניה ואת-אחיו ואת-כל-בניו ואת כל-בית הרכבים. 4 ואבא אתם בית יהוה אל-לשכת בני חנן בן-יגדליהו איש האלהים אשר-אצל לשכת השרים אשר ממעל ללשכת מעשיהו בן-שלם שמר הסף. 5 ואתן לפני בני בית-הרכבים גבעים מלאים יין וכסות ואמר אליהם שתו-יין. 6 ויאמרו לא נשתה-יין כי יונדב בן-רכב אבינו צוה עלינו לאמר לא תשתו-יין אתם ובניכם עד-עולם. 7 ובית לא-תבנו וזרע לא-תזרעו וכרם לא-תטעו ולא יהיה לכם כי באהלים תשבו כל-ימיכם למען תחיו ימים רבים על-פני האדמה אשר אתם גרים שם. 8 ונשמע בקול יהונדב בן-רכב אבינו לכל אשר צונו לבלתי שתות-יין כל-ימינו אנחנו נשינו בנינו ובנתינו. 9 ולבלתי בנות בתים לשבתנו וכרם ושדה וזרע לא יהיה-לנו. 10 ונשב באהלים ונשמע ונעש ככל אשר-צונו יונדב אבינו. 11 ויהי בעלות נבוכדראצר מלך-בבל אל-הארץ ונאמר באו ונבוא ירושלם מפני חיל הכשדים ומפני חיל ארם ונשב בירושלם.

12 ויהי דבר-יהוה אל-ירמיהו לאמר. 13 כה-אמר יהוה צבאות אלהי ישראל הלך ואמרת לאיש יהודה וליושבי ירושלם הלוא תקחו מוסר לשמע אל-דברי נאם-יהוה. 14 הוקם את-דברי יהונדב בן-רכב אשר-צוה את-בניו לבלתי שתות-יין ולא שתו עד-היום הזה כי שמעו את מצות אביהם ואנכי דברתי אליכם השכם ודבר ולא שמעתם אלי. 15 ואשלח אליכם את-כל-עבדי הנבאים השכים ושלח לאמר שבו-נא איש מדרכו הרעה והיטיבו מעלליכם ואל-תלכו אחרי אלהים אחרים לעבדם ושבו אל-האדמה אשר-נתתי לכם ולאבתיכם ולא הטיתם את-אזנכם ולא שמעתם אלי. 16 כי הקימו בני יהונדב בן-רכב את-מצות אביהם אשר צום והעם הזה לא שמעו אלי. 17 לכן כה-אמר יהוה אלהי צבאות אלהי ישראל הנני מביא אל-יהודה ואל כל-יושבי ירושלם את כל-הרעה אשר דברתי עליהם יען דברתי אליהם ולא שמעו ואקרא להם ולא ענו. 18 ולבית הרכבים אמר ירמיהו כה-אמר יהוה צבאות אלהי ישראל יען אשר שמעתם על-מצות יהונדב אביכם ותשמרו את-כל-מצותיו ותעשו ככל אשר-צוה אתכם. 19 לכן כה אמר יהוה צבאות אלהי ישראל לא-יכרת איש ליונדב בן-רכב עמד לפני כל-הימים.

ראשי > תנ''ך > ירמיהו >


תוספות ותגובות