ראשי > תנ''ך > מיכה >


מיכה ג

1 ואמר שמעו-נא ראשי יעקב וקציני בית ישראל הלוא לכם לדעת את-המשפט. 2 שנאי טוב ואהבי רעה גזלי עורם מעליהם ושארם מעל עצמותם. 3 ואשר אכלו שאר עמי ועורם מעליהם הפשיטו ואת-עצמתיהם פצחו ופרשו כאשר בסיר וכבשר בתוך קלחת. 4 אז יזעקו אל-יהוה ולא יענה אותם ויסתר פניו מהם בעת ההיא כאשר הרעו מעלליהם.

5 כה אמר יהוה על-הנביאים המתעים את-עמי הנשכים בשניהם וקראו שלום ואשר לא-יתן על-פיהם וקדשו עליו מלחמה. 6 לכן לילה לכם מחזון וחשכה לכם מקסם ובאה השמש על-הנביאים וקדר עליהם היום. 7 ובשו החזים וחפרו הקסמים ועטו על-שפם כלם כי אין מענה אלהים. 8 ואולם אנכי מלאתי כח את-רוח יהוה ומשפט וגבורה להגיד ליעקב פשעו ולישראל חטאתו.

9 שמעו-נא זאת ראשי בית יעקב וקציני בית ישראל המתעבים משפט ואת כל-הישרה יעקשו. 10 בנה ציון בדמים וירושלם בעולה. 11 ראשיה בשחד ישפטו וכהניה במחיר יורו ונביאיה בכסף יקסמו ועל-יהוה ישענו לאמר הלוא יהוה בקרבנו לא-תבוא עלינו רעה. 12 לכן בגללכם ציון שדה תחרש וירושלם עיין תהיה והר הבית לבמות יער.

ראשי > תנ''ך > מיכה >


תוספות ותגובות