ראשי > תנ''ך > חגי >


חגי ב

1 בשביעי בעשרים ואחד לחדש היה דבר-יהוה ביד-חגי הנביא לאמר. 2 אמר-נא אל-זרבבל בן-שלתיאל פחת יהודה ואל-יהושע בן-יהוצדק הכהן הגדול ואל-שארית העם לאמר. 3 מי בכם הנשאר אשר ראה את-הבית הזה בכבודו הראשון ומה אתם ראים אתו עתה הלוא כמהו כאין בעיניכם. 4 ועתה חזק זרבבל נאם-יהוה וחזק יהושע בן-יהוצדק הכהן הגדול וחזק כל-עם הארץ נאם-יהוה ועשו כי-אני אתכם נאם יהוה צבאות. 5 את-הדבר אשר-כרתי אתכם בצאתכם ממצרים ורוחי עמדת בתוככם אל-תיראו.

6 כי כה אמר יהוה צבאות עוד אחת מעט היא ואני מרעיש את-השמים ואת-הארץ ואת-הים ואת-החרבה. 7 והרעשתי את-כל-הגוים ובאו חמדת כל-הגוים ומלאתי את-הבית הזה כבוד אמר יהוה צבאות. 8 לי הכסף ולי הזהב נאם יהוה צבאות. 9 גדול יהיה כבוד הבית הזה האחרון מן-הראשון אמר יהוה צבאות ובמקום הזה אתן שלום נאם יהוה צבאות.

10 בעשרים וארבעה לתשיעי בשנת שתים לדריוש היה דבר-יהוה אל-חגי הנביא לאמר. 11 כה אמר יהוה צבאות שאל-נא את-הכהנים תורה לאמר. 12 הן ישא-איש בשר-קדש בכנף בגדו ונגע בכנפו אל-הלחם ואל-הנזיד ואל-היין ואל-שמן ואל-כל-מאכל היקדש ויענו הכהנים ויאמרו לא. 13 ויאמר חגי אם-יגע טמא-נפש בכל-אלה היטמא ויענו הכהנים ויאמרו יטמא. 14 ויען חגי ויאמר כן העם-הזה וכן-הגוי הזה לפני נאם-יהוה וכן כל-מעשה ידיהם ואשר יקריבו שם טמא הוא. 15 ועתה שימו-נא לבבכם מן-היום הזה ומעלה מטרם שום-אבן אל-אבן בהיכל יהוה. 16 מהיותם בא אל-ערמת עשרים והיתה עשרה בא אל-היקב לחשף חמשים פורה והיתה עשרים. 17 הכיתי אתכם בשדפון ובירקון ובברד את כל-מעשה ידיכם ואין-אתכם אלי נאם-יהוה. 18 שימו-נא לבבכם מן-היום הזה ומעלה מיום עשרים וארבעה לתשיעי למן-היום אשר-יסד היכל-יהוה שימו לבבכם. 19 העוד הזרע במגורה ועד-הגפן והתאנה והרמון ועץ הזית לא נשא מן-היום הזה אברך.

20 ויהי דבר-יהוה שנית אל-חגי בעשרים וארבעה לחדש לאמר. 21 אמר אל-זרבבל פחת-יהודה לאמר אני מרעיש את-השמים ואת-הארץ. 22 והפכתי כסא ממלכות והשמדתי חזק ממלכות הגוים והפכתי מרכבה ורכביה וירדו סוסים ורכביהם איש בחרב אחיו. 23 ביום ההוא נאם-יהוה צבאות אקחך זרבבל בן-שאלתיאל עבדי נאם-יהוה ושמתיך כחותם כי-בך בחרתי נאם יהוה צבאות.

ראשי > תנ''ך > חגי >


תוספות ותגובות