ראשי > תנ''ך > דברי הימים ב >


דברי הימים ב ח

1 ויהי מקץ עשרים שנה אשר בנה שלמה את-בית יהוה ואת-ביתו. 2 והערים אשר נתן חורם לשלמה בנה שלמה אתם ויושב שם את-בני ישראל. 3 וילך שלמה חמת צובה ויחזק עליה. 4 ויבן את-תדמר במדבר ואת כל-ערי המסכנות אשר בנה בחמת. 5 ויבן את-בית חורון העליון ואת-בית חורון התחתון ערי מצור חומות דלתים ובריח. 6 ואת-בעלת ואת כל-ערי המסכנות אשר היו לשלמה ואת כל-ערי הרכב ואת ערי הפרשים ואת כל-חשק שלמה אשר חשק לבנות בירושלם ובלבנון ובכל ארץ ממשלתו. 7 כל-העם הנותר מן-החתי והאמרי והפרזי והחוי והיבוסי אשר לא מישראל המה. 8 מן-בניהם אשר נותרו אחריהם בארץ אשר לא-כלום בני ישראל ויעלם שלמה למס עד היום הזה. 9 ומן-בני ישראל אשר לא-נתן שלמה לעבדים למלאכתו כי-המה אנשי מלחמה ושרי שלישיו ושרי רכבו ופרשיו.

10 ואלה שרי הנציבים אשר-למלך שלמה חמשים ומאתים הרדים בעם. 11 ואת-בת-פרעה העלה שלמה מעיר דויד לבית אשר בנה-לה כי אמר לא-תשב אשה לי בבית דויד מלך-ישראל כי-קדש המה אשר-באה אליהם ארון יהוה.

12 אז העלה שלמה עלות ליהוה על מזבח יהוה אשר בנה לפני האולם. 13 ובדבר-יום ביום להעלות כמצות משה לשבתות ולחדשים ולמועדות שלוש פעמים בשנה בחג המצות ובחג השבעות ובחג הסכות. 14 ויעמד כמשפט דויד-אביו את-מחלקות הכהנים על-עבדתם והלוים על-משמרותם להלל ולשרת נגד הכהנים לדבר-יום ביומו והשוערים במחלקותם לשער ושער כי כן מצות דויד איש-האלהים. 15 ולא סרו מצות המלך על-הכהנים והלוים לכל-דבר ולאצרות. 16 ותכן כל-מלאכת שלמה עד-היום מוסד בית-יהוה ועד-כלתו שלם בית יהוה. 17 אז הלך שלמה לעציון-גבר ואל-אילות על-שפת הים בארץ אדום. 18 וישלח-לו חורם ביד-עבדיו אוניות ועבדים יודעי ים ויבאו עם-עבדי שלמה אופירה ויקחו משם ארבע-מאות וחמשים ככר זהב ויביאו אל-המלך שלמה.

ראשי > תנ''ך > דברי הימים ב >


תוספות ותגובות