פירוש שד"ל על במדבר פרק ד

קוד: שד"ל במדבר ד בתנ"ך

סוג: תוכן_מפורט

מאת: הקלדה: ליאת חומסקי

אל: מימון: אראל סגל

פרק ד

[ד] זאת עבודת בני קהת באהל מועד קדש הקדשים : נ"ל שיעורו ובקודש הקדשים, כלומר זאת תהיה עבודתם במשא השולחן והמנורה ומזבח הזהב שבאוהל מועד, והארון שבקודש הקדשים, זאת תהיה דרך עבודתם: תחילה יבואו הכהנים ויכסו את הכלים וישימו בדיהם או יתנום על המוט, ואח"כ יבואו בני קהת לשאת.

[י] על המוט : המוט איננו הבד, כי הבד היה נכנס בטבעות, והיו שני בדים, והמוט היה אחד, והיו תולין עליו הדבר הנישא על ידי וו או על ידי חבל, כמו שעשו באשכול (למטה י"ג כ"ג ) וכן כאן היתה המנורה עם כל כליה במרצוף, והמרצוף תלוי על המוט בוו או בחבל, וכן נקרא מוט העץ שהעול נכנס בתוכו, והנה מוט הוא בד המחזיק מה שמתחתיו ואומרים ונתנו על המוט, כי הוו או החבל היה על המוט.

[יד] מזלגות : להפוך הנתחים על האש.

[ טז ] שמן המאור וגו': הזכיר השמן והקטורת והמנחה, מפני שאלו מתמעטים מדי יום ביומו, והיה אלעזר צריך להשגיח שלא יגנבו ויאמרו כדרכם נתמעטו. ולמה לא נזכרו גם העצים שהיו מתמעטים בכל שעה? נ"ל כי לא לחסרון כיס היה חוששין, אבל היו חוששין שלא ישתמש אדם לתשמיש חול בשמן ובקטורת ובקמח, כי זה יהיה חילול גדול, כי השמן והקטורת והקמח קודש הם, אבל העצים אינם אלא מכשירי קורבן.

[ יח ] אל תכריתו וכו ' : אינו אלא כפל לחזק, שייזהרו הכהנים שלא להניח הלויים לגשת ולגעת בקודש.

[כ] כבלע את הקדש : לראות את הקדש כאדם הבולע ואוכל בחיפזון דבר שהוא תאב לו, כלומר לא יבואו אפי' רגע. וגזניוס פירש מל' עד- בלעי רקי (איוב ז' י"ט ) אפילו רגע. אמנם לשאר פירושים היה ראוי בבלע.

פרשת נשא

[כה] ואת אהל מועד : היה ראוי ואת "האהל" כמו למעלה ג' כ"ה. ומכסה התחש : הטעמים הפוכים, וצ"ל מרכא תביר: ומכסה התחש.

[ כז ] ופקדתם עליהם : ופקדתם ל' חשבון, ותיתנו להם הכול במנין, כי הם כשומרים והם ייתנו לכם דין וחשבון מכל משאם, והוא על דרך (שמות כ' ה') פוקד עוון אבות על בנים, מי פקד עליו דרכו ומי אמר פעלת עולה (איוב ל"ו כ"ג ).

[ כח ] ומשמרתם ביד איתמר : הכוונה זאת משמרת משאם, שיקבלו מיד איתמר.

[ מז ] עבודת עבודה : הוא מה שכתוב למעלה (א' נ' ) והם ישרתוהו וגומר, יורידו אותו הלויים, יקימו אותו הלויים.

[ מט] ופקדיו : ברש"י צ"ל: כמצוה (ע' ס' הזיכרון).

תגובות