מדריך לקריאת נביאים וכתובים - חלוקה יומית לפי תוכן, חלוקה חודשית לפי ספרים

קוד: הספר החודשי בנביאים וכתובים בתנ"ך

סוג: מאמר

מאת: אבי קדיש (הגהה: עופר לביא)

אל:

Nevi'im and Ketuvim

תגובות

A Guide to Reading

Nevi'im and Ketuvim

מדריך לקריאת

נביאים וכתובים

By Seth (Avi) Kadish

מאת זישא אברהם קדיש

Purpose: To ease reading the books of Nevi'im & Ketuvim in their entirety. This is a daily program for individual Tanakh study, and is suitable for reading with the te`amim (“trope”).

מטרה: להקל על קריאה ישירה ורצופה בספרי נ"ך, לשם בקיאות בכ"ד ספרי המקרא. מדובר  בקריאה יומית אישית, ומומלץ: קריאה בנחת ובנעימה ע"פ טעמי המקרא.

Contents

תוכן

Midrash

מדרש

Introduction (English)

מבוא

How to Use the Guide Sheets (English)

כיצד להשתמש בדפי ההדרכה

Month 1: Yehoshua & Shofetim

חודש 1: יהושע ו שופטים

Month 2: Shemuel

חודש 2: שמואל

Month 3: Melakhim

חודש 3: מלכים

Month 4: Yeshayahu

חודש 4: ישעיהו

Month 5: Yirmiyahu [p. 1] [p. 2]

חודש 5: ירמיהו [ עמוד א ] [ עמוד ב ]

Month 6: Yehezkel

חודש 6: יחזקאל

Month 7: Trei Asar [p. 1] [p. 2]

חודש 7: תרי - עשר [ עמוד א ] [ עמוד ב ]

Month 8: Iyyov

חודש 8: איוב

Month 9: Mishlei & Kohelet

חודש 9: משלי וקהלת

Month 10: Megillot (except Kohelet) & Daniel

חודש 10: מגילות (מלבד קהלת ) ודניאל

Months 11-12:

Divrei ha-Yamim [p. 1] [p. 2]

Ezra-Nehemiah

חודשים 12-11:

דברי הימים [ע"א] [ע"ב]

עזרא - נחמיה

Sefer Tehillim (six-month cycle)

לוח לקריאת ספר תהלים (בשישה חודשים)

Sefer Tehillim (leap year)

לוח לקריאת ספר תהלים (לשנה מעוברת)

Sources & Notes (English)

מקורות והערות

Appendix: Torah

נ ספח: תורה

Shammai said: Make your Torah study a fixed practice; say little but do much; and receive everyone cheerfully.

שַׁמַּאי אוֹמֵר: עֲשֵׂה תּוֹרָתְךָ קֶבַע; אֱמֹר מְעַט וַעֲ שֵׂה הַרְבֵּה; וֶהֱוֵי מְקַבֵּל אֶת כָּל הָאָדָם בְּסֵבֶר פָּנִים יָפוֹת.

To download the entire Guide as a Word document, click here.

כדי להוריד את המדריך בפורמט וורד לחץ כאן.

An older version of this Guide may be found at: http://www.lookstein.org/tanakh .

גירסה ישנה של המדריך נמצאת באתר: http://www.lookstein.org/tanakh .

The Guide is copyright © 5764 (2004) by Seth (Avi) Kadish. It may be copied and modified freely according to the terms of the GFDL license. Any modified version must include this note.

כל הזכויות ל מדריך שמורות לאבי קדיש, תשס"ד. מותר להע תיק ולהפיץ אותו, וכן לשנות ולפתח אותו, בהתאם לרשיון ה - GFDL. חובה לציין הערה זו בכל העתקה או שינוי.