ענוה בהליכה

קוד: ענוה בהליכה בתנ"ך

סוג: כלל

מאת: אראל

אל:

ע"פ חז"ל, אחד המאפיינים העיקריים של אנשים גאוותנים הוא, שהם לא רוצים ללכת אל אחרים כדי לדבר איתם, אלא מחכים שהאחרים יבואו אליהם.

כך למשל בבראשית רבה ס:ג, לגבי יפתח ופינחס: (ודומה לכך במדרש אליהו רבה, פרשה יב)

" ולא היה שם פינחס שיתיר לו את נדרו?
אלא, פינחס אמר: "הוא צריך לי, ואני אלך אצלו?!"
ויפתח אמר: "אני ראש קציני ישראל, ואני הולך לי אצל פינחס?!"
בין דין לדין אבדה הנערה ההיא... ושניהם נענשו בדמיה של נערה...
"

בתלמוד בבלי, מגילה יד:, לגבי דבורה [תרגום לעברית]:

" אמר רב נחמן: לא יאה היהירות לנשים שתי נשים יהירות היו, ושמן מכוער: אחת שמה דבורה, ואחת שמה חולדה.
דבורה, כתוב בה (שופטים ד6) ותשלח ותקרא לברק - ואילו היא לא הלכה אליו;
חולדה, כתוב בה (מלכים ב כב15) אמרו לאיש - ולא אמרה אמרו למלך
"

בתלמוד בבלי, ברכות י., לגבי ישעיהו וחזקיהו:

" אמר רב המנונא: מאי דכתיב (קוהלת ח) מי כהחכם ומי יודע פשר דבר? - מי כהקדוש ברוך הוא שיודע לעשות פשרה בין שני צדיקים, בין חזקיהו לישעיהו:
חזקיהו אמר "יבוא ישעיהו אלי, שכך מצאנו באליהו, שהלך אצל אחאב, שנאמר (מלכים א יח2) וילך אליהו להראות אל אחאב ";
ישעיהו אמר "יבוא חזקיהו אלי, שכך מצאנו ביהורם בן אחאב, שהלך אצל אלישע (מלכים ב ג12)".
מה עשה הקב"ה? - הביא יסורים על חזקיהו, ואמר לו לישעיהו 'לך ובקר את החולה', שנאמר (מלכים ב כ1; ישעיהו לח) בימים ההם חלה חזקיהו למות, ויבא אליו ישעיהו בן אמוץ הנביא
".

ונראה לי שכך גם לגבי משה לעומת דתן ואבירם:

כשמשה שלח לקרוא להם, הם לא רצו לבוא אליו (במדבר טז12): "וישלח משה לקרא לדתן ולאבירם בני אליאב ויאמרו לא נעלה... אף לא אל ארץ זבת חלב ודבש הביאתנו ותתן לנו נחלת שדה וכרם העיני האנשים ההם תנקר לא נעלה "
אך משה מחל על כבודו והלך אליהם (במדבר טז25): " ויקם משה וילך אל דתן ואבירם וילכו אחריו זקני ישראל "

נראה מכאן, שמי שרוצה לזכות במידת הענוה, יכול לזכות בה "בהליכה" - בכך שימחל על כבודו ויילך לאנשים שצריכים את עזרתו, ולא יחכה שיבואו אליו.

תגובות