ענוה בתפילה

קוד: ענוה בתפילה בתנ"ך

סוג: כלל

מאת: אראל

אל:

כשאדם מתפלל, הוא צריך להיות ענו כל-כך, עד שלא יזכור את הזכויות והמעלות שלו, וכשיבקש מה' שיקבל תפילתו, יבקש בזכות אחרים ולא בזכות עצמו. כך אמרו חז"ל בכמה מקומות:
א. תלמוד בבלי, ברכות י: "אמר רבי יוחנן משום הרב יוסי בן זמרא:

כל התולה בזכות עצמו [מבקש בתפילתו שה' יעזור לו בזכות עצמו] - תולין לו בזכות אחרים;
וכל התולה בזכות אחרים - תולין לו בזכות עצמו.

משה תלה בזכות אחרים, שנאמר (שמות לב 13) "זכור לאברהם ליצחק ולישראל עבדיך";
תלו לו בזכות עצמו, שנאמר (תהלים קו 23) "ויאמר להשמידם, לולי משה בחירו עמד בפרץ לפניו, להשיב חמתו מהשחית."

חזקיהו תלה בזכות עצמו, דכתיב (מלכים ב כ3) "זכר נא את אשר התהלכתי לפניך";
תלו לו בזכות אחרים, שנאמר (מלכים ב יט34) "וגנותי אל העיר הזאת להושיעה למעני ולמען דוד עבדי"; [והיינו דר' יהושע בו לוי, דאמר ר' יהושע בן לוי: מאי דכתיב (ישעיהו לח 17) "הנה לשלום מר לי מר" - אפילו בשעה ששיגר לו הקב"ה שלום, מר הוא לו]."

ב. ירושלמי תענית ב ט: "משום סומכוס אמרו: ברוך משפיל רמים. ניחא שלמה דכתיב ביה (דה"ב ו 2, מל"א ח 13) "בנה בניתי בית זבול לך".


ג.  בבלי מועד קטן ט. "אמר רב יהודה אמר רב: בשעה שביקש שלמה להכניס ארון למקדש, דבקו שערים זה לזה; אמר שלמה עשרים וארבע רננות ולא נענה; פתח ואמר (תהלים כד7) שאו שערים ראשיכם... ולא נענה. כיון שאמר (דה"ב ו 42) "ה' אלהים אל תשב פני משיחך זכרה לחסדי דוד עבדך" מיד נענה".


תגובות