תשועה מיד פלשתים

קוד: תשועה מיד פלשתים בתנ"ך

סוג: הבדלים1

מאת: אראל

אל: פירושים וסימנים 5

על ארבעה אנשים נאמר שהם יושיעו/הושיעו את ישראל מיד פלשתים:

מקור

פסוק

שמגר בן ענת (שופ' ג 31) ואחריו היה...   ויך את פלשתים...  וישע גם הוא את ישראל

אמר המלאך לאשת-מנוח על שמשון (שופ' יג 5)

הוא יחל להושיע את ישראל מיד פלשתים

אמר ה' לשמואל על שאול (שמ"א ט 16)

והושיע את עמי מיד פלשתים

אמר אבנר אל בנ"י על דוד (שמ"ב ג 18)

ביד... הושיע את עמי ישראל מיד פלשתים ומיד כל אויביהם

בפסוק הראשון, לא נאמר ששמגר "הושיע את ישראל מיד פלשתים" אלא רק "הושיע את ישראל"; כי בימי שמגר, הפלשתים עדיין לא שלטו בישראל; רק בשופטים י כתוב שה' נתן את ישראל ביד פלשתים.

בפסוקים הבאים ניתן לראות שיפור הדרגתי במצבם של בני ישראל:

  1. שמשון רק מתחיל להושיע את ישראל מיד פלשתים (לאחר השיעבוד שהתחיל בפרק י) – הוא לא גומר את הישועה.
  2. אחריו בא שאול והוא ממשיך להושיע את ישראל מיד פלשתים.
  3. ואחריו בא דוד, והוא גומר להושיע את ישראל מיד פלשתים ועובר להושיע את ישראל מיד שאר אויביהם.

נספח א - ישועה מיד פלשתים בימי שמואל

יש עוד שלושה מקומות שמדובר על הצלה מיד פלשתים, וכולם באותו פרק -- שמ"א ז (הפרק שמדבר על ניצחונם של ישראל במלחמת אבן-העזר):

  • לפני המלחמה אומר שמואל לבנ"י: "..הכינו לבבכם אל ה' ועבדוהו לבדו ויצל אתכם מיד פלשתים "
  • בזמן המלחמה מבקשים בנ"י משמואל: "אל תחרש ממנו מזעוק אל ה' א-לוהינו ויושיענו מיד פלשתים"
  • ואחרי המלחמה כתוב: "ותשובנה הערים אשר לקחו פלשתים מאת ישראל לישראל, מעקרון ועד גת ואת גבולן הציל ישראל מיד פלשתים".

הפרק הזה נמצא בדיוק לפני הפרק שבו בנ"י מבקשים משמואל שימנה להם מלך (שמ"א ח). לדעתי זה בא להראות שבנ"י לא באמת היו צריכים מלך שיילחם להם נגד פלשתים – הם הסתדרו טוב מאד גם בלי מלך; ה' הושיע אותם מיד פלשתים. רק לאחר שהם "מאסו את ה' ממלוך עליהם" (שמ"א ח 7) ה' החליט למנות להם מלך ש"יושיע את עמי מיד פלשתים" [ראו גם מלך - טוב או רע?].

נספח ב - שמגר לעומת שמשון

ע"פ ד"ר ניסן אררט, יש חוקרים שטוענים, שהסיפורים בסדר שופטים לא מסודרים בסדר כרונולוגי. לפי זה ייתכן ששמגר היה בכלל אחרי שמשון. אם זה נכון אז:
  • שמשון היה הראשון שהושיע את ישראל מיד פלשתים, כמו שכתוב (שופ' יג 5) "הוא יחל להושיע את ישראל מיד פלשתים",
  • שמגר היה השני, כמו שכתוב "ויושע גם הוא את ישראל"
  • ושאול היה השלישי, כמו שכתוב "והושיע את עמי מיד פלשתים" (לא כתוב 'גם');
זה מתאים להשערה שלפיה המילה גם מציינת את השני בסדרה.

תגובות