פסוקים של צידוק הדין - הצדקת העונשים שה' מביא עלינו

קוד: צידוק הדין בפסוקים בתנ"ך

סוג: כלל

מאת: אראל

אל:

צדיק הוא העושה צדק, הנותן לכל אחד את המגיע לו; כשאנשים בתנ"ך קוראים לה' "צדיק", כוונתם היא להודות, שהעונש שה' הביא עליהם הוא מוצדק ומגיע להם על-פי מעשיהם הרעים:

תגובות