12 אבנים

קוד: 12 אבנים בתנ"ך

סוג: כלל

מאת: אראל

אל:

אחרי מעמד הר סיני, הקים משה 12 מצבות: "ויכתוב משה את כל דברי ה', וישכם בבוקר, וייבן מזבח תחת ההר; ושתים עשרה מצבה, לשנים עשר שבטי ישראל. וישלח את נערי בני ישראל, ויעלו עולות; ויזבחו זבחים שלמים, לה' -- פרים... וייקח ספר הברית, ויקרא באוזני העם; ויאמרו: 'כל אשר דיבר ה' נעשה ונשמע!'... ומראה כבוד ה' כאש אוכלת בראש ההר, לעיני בני ישראל."

יש עוד שני מקומות בתנ"ך שבהם נזכרו 12 אבנים:

  1. אחרי חציית הירדן (יהושע ד): יהושע לקח 12 אבנים מתוך הירדן (ד3) והקים אותן בגלגל (ד20), וכנגדן הקים 12 אבנים אחרות בתוך הירדן, במקום שבו עמדו הכהנים (ד9).
  2. במעמד הר הכרמל (מל"א יח 31): "וייקח אלייהו שתים עשרה אבנים (כמספר שבטי בני יעקב אשר היה דבר ה' אליו לאמור 'ישראל יהיה שמך'). ויבנה את האבנים מזבח בשם ה'; ויעש תעלה, כבית סאתיים זרע, סביב למזבח."

לדעתי, גם 12 האבנים של יהושע וגם 12 האבנים של אליהו באות לקשר את מעשיהם למעמד הר סיני:

  1. אצל יהושע: כמו שבמדבר קרע ה' את ים סוף ואז באו בנ"י להר סיני והקימו שם 12 אבנים – כך גם כאן: ה' קרע את מי הירדן ובנ"י באו לגלגל והקימו שם 12 אבנים (ההשוואה כתובה בפירוש ביהושע ד 23). ייתכן ש12 האבנים שהקים יהושע בתוך הירדן "תחת מצב רגלי הכוהנים, נושאי ארון הברית" הן כנגד 12 האבנים שהיו בחושן, על ליבו של הכוהן. אפשרות אחרת ניתן למצוא כאן.
  2. אצל אליהו: אליהו רצה לבצע מחדש את מעמד הר סיני: יש מזבח ו12 אבנים, מקריבים פר לה', אש יורדת מהשמים, וכל ישראל קוראים "ה' הוא הא-להים". גם ההמשך דומה, כי לאחר המעמד הלך אליהו 40 יום ו40 לילה אל הר חורב, כמו שכתוב בפסוק הבא (שמות כד18): "ויבוא משה בתוך הענן, ויעל אל ההר; ויהי משה בהר ארבעים יום וארבעים לילה."

תגובות