מדוע הכובש עובד את אלהי העם הנכבש?

קוד: מדוע הכובש עובד את אלהי העם הנכבש בתנ"ך

סוג: כלל

מאת: אראל ע"פ הרב מנשה וינר

אל:

אמציהו מלך יהודה נלחם באדומים והיכה אותם מכה קשה. אך לאחר הניצחון המוחץ (דה"ב כה 14): "ויהי אחרי בוא אמציהו מהכות את-אדומים, ויבא את-אלהי בני שׂעיר, ויעמידם לו לאלהים, ולפניהם ישׁתחוה, ולהם יקטר"! לאחר מכן (כה 15): "ויחר-אף ה' באמציהו, וישׁלח אליו נביא, ויאמר לו 'למה דרשׁת את-אלהי העם אשׁר לא-הצילו את-עמם מידך?!'". השאלה היא אכן קשה - מדוע אמציהו החליט לעבוד את אלהי האדומים, דווקא אחרי שראה שהאדומים הובסו בקרב?!

ייתכן שהאמונה של אמציהו היתה דומה לאמונה המתגלה בדברי רבשקה (מל"ב יח 25): "עתה המבלעדי ה' עליתי על-המקום הזה להשׁחתו? ה' אמר אלי עלה על-הארץ הזאת והשׁחיתה!": הכובש האמין, שהוא הצליח במלחמתו, רק משום שאלהי העם הנכבש איפשר לו להצליח. ייתכן, שגם אמציהו האמין, שהוא הצליח להכות את אדום בזכות עזרתו הנדיבה של אלהי אדום, ולכן החליט לעבוד אותם.

רעיון דומה ניתן ללמוד, אולי, מהאזהרה בדברים ו 10-15.

תגובות