זכויות חיוביות וזכויות שליליות בספר משלי

קוד: ביאור:משלי ג27 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

ישנו ויכוח בין הוגי-דעות מודרניים, האם זכויות האדם כוללות רק חירויות שליליות - כגון הזכות שלא להירצח, שלא להישדד וכו'; או גם חירויות חיוביות - הזכות למזון, לבריאות וכו'. מה דעתו של ספר משלי בנושא זה?

משלי ג27: "אַל תִּמְנַע טוֹב מִבְּעָלָיו, בִּהְיוֹת לְאֵל ידיך[יָדְךָ] לַעֲשׂוֹת"

הפסוק מעודד את האדם לעשות מעשים טובים למען הזולת כמיטב יכולתו: אֵל = כוח;   בהיות לאל ידך לעשות = כשיש לך כוח לעשות טוב, כשאתה יכול לעשות טוב בקלות ובמסגרת הכוחות שבידך. בקריאה פשוטה נראה, שהפסוק אינו מטיל חובה כלשהי על האדם כלפי זולתו, אלא פונה אל הרגש - "אתה יכול לעשות טוב, אז תעשה, מה אכפת לך?".

אולם, המילה בעליו רומזת, לכאורה, למסר רדיקלי יותר: אם הזולת הוא בעליו של המעשה הטוב, אז אתה חייב לתת לו את המעשה הטוב הזה; כביכול, אם אינך עוזר לו, אתה שולל ממנו את זכויותיו - כדעת המאמינים ב"חירויות חיוביות". המילה אֵל רומזת לכך, שהכוחות שיש לך הם מעשה ידי האל; ה' נתן לך את הטוב בתור פיקדון, אתה רק השליח להעביר אותו לבעליו!

א. המפרשים פירשו את המילה בעליו בדרכים שונות:

1. הפירוש הרדיקלי ביותר הוא: "מבעליו - מן הצריך אל הטוב" (רבנו יונה גירונדי); כל מי שצריך שיעשו עבורו מעשה טוב, הוא בעליו של אותו מעשה, ולכן אתה חייב לעזור לו.

2. פירוש מתון יותר הוא: "אל תמנע צדקה מן העני" (רש"י). לא כל מי שצריך מעשה טוב הוא בעליו, אלא רק העני - שהרי ה' - שהכל שלו - ציווה בפירוש בתורה לתת צדקה לעניים, ובכך הקנה להם בעלות על הצדקה.

3. פירוש מתון יותר הוא: "מבעליו - ממי שהוא ראוי לו" (רלב"ג); "מבעליו - כלומר, אם המקבל בעליו של זה הטוב, שראוי לקבל זו הטוב" (הגאון מווילנה). לא כל עני, אלא רק מי שמגיע לו שיעשו לו טובות, בהתאם למעשיו; רק אדם טוב, צדיק, חרוץ וכו'.

ואולי הכוונה למישהו שעשה לך פעם טובה, ולכן אתה חייב לו: לפי זה, הכתוב מלמד, שאם אתה חייב טובה למישהו - תחזיר לו את הטובה בהקדם האפשרי, כל עוד אתה יכול.

4. והפירוש המתון ביותר הוא: "מבעליו - מבעל הטובה, רוצה לומר, ממי שבא לקבל הטובה" (מצודות). בעליו הוא מי שמקבל את המעשה הטוב ונהנה ממנו; המילה נאמרת על-שם העתיד, כמו בפסוקים:

כך גם אצלנו - אל תמנע טוב מכל אדם, שאחרי שתיתן לו את הטוב, הוא יהיה בעליו: לפי פירוש זה, המילה בעליו לא מוסיפה דבר מעבר למשמעות הפשוטה שנזכרה למעלה - עידוד לעשות מעשים טובים כמה שאפשר. 

לפי פירוש זה, החצי השני של הפסוק, בהיות לאל ידך לעשות, פונה גם הוא אל הרגש: עכשיו אתה יכול - אולי בעתיד כבר לא תוכל: "אל תמנע צדקה מן העני בהיות לאל ידך לעשות צדקה, שמא יבוא יום ואין לאל ידך" (רש"י); כשמבקשים ממך טובה, שמח שיש לך אפשרות לעשות זאת: "ביקשו ממך לעשות טובה ואתה יכול לעשותה - תעשה!! ותודה לה' שיש לך את הזכות והיכולת לעשות, כי יש כאלה שאין להם אפשרות. לדוגמה: ילד שבא לאביו ומבקש עזרה בשיעורי בית - האב צריך לרוץ ולעזור לו, ויודה לה' שהילד שלו רוצה לעשות שיעורי בית, ואינו כאותם הילדים שצריכים לרדוף אחריהם שיעשו שיעורי בית והם אינם רוצים... יש לך כסף ברוך ה', ביקשו ממך לתת הלוואה ואתה מסוגל לעמוד בה - תתן. כמובן תבדוק למי, ותדאג לבטחונות וכו', אבל - תתן!! שלא חלילה תגיע לצד השני להיות מהמבקשים" (הרב רונן חזיזה, חמש דקות תורה ביום, ט"ז סיון ה'תשס"ט).


ב. אמנם, ניתן לפרש שהפסוק בכלל אינו מחייב את האדם לעשות משהו כלפי הזולת, אלא רק לא למנוע טוב: אם ישנו טוב כלשהו שיכול להגיע לזולת, אז אסור לנו להתערב ולמנוע ממנו לקבל את הטוב הזה. לדוגמה:

5. אחת מהתקנות שתיקן יהושע בן נון בזמן חלוקת הארץ לבני ישראל היא: "מהלכים בשבילי הרשות" - "סתם בני אדם, משהכניסו תבואתם עד שעת הזריעה, מפקירים שדותיהם ליכנס בהן כל אדם לקצר את הדרך שלא יקיף, והן נקראין 'שבילי הרשות' לפי שברשות עושין; והתנה יהושע שלא יקפידו על כך"... "הרי שכלו פירותיו מן השדה ואינו מניח בני אדם ליכנס בתוך שדהו - מה הבריות אומרות עליו? "מה הנאה יש לפלוני, ומה הבריות מזיקות לו! עליו הכתוב אומר 'מהיות טוב אל תקרי רע'. ומי כתיב 'מהיות טוב אל תקרי רע'? אִין, כתיב כי האי גוונא: אל תמנע טוב מבעליו, בהיות לאל ידך לעשות." (בבלי בבא קמא פא ב, רש"י). אם לאדם יש שדה שאינו זרוע, הוא לא יפסיד שום דבר מכך שאנשים יעברו דרכו, ולכן אל לו למנוע מהם את הנוחות הזאת.

6. בדיני שכירת פועלים: "לעולם דאמר ליה בעל הבית בארבעה, ואזל איהו אמר להו בתלתא; ודקאמרת 'סבור וקביל' - דאמרי ליה: לית לך אל תמנע טוב מבעליו?": אדם שלח שליח לשכור לו פועלים תמורת 4 זוזים. השליח מצא פועלים והציע להם לעבוד תמורת 3 זוזים, והם הסכימו. לאחר זמן, גילו הפועלים שהמשכיר למעשה היה מוכן לשלם להם 4 זוזים. על-פי ההלכה, אין להם זכות לתבוע את השליח שרימה אותם, אבל יש להם זכות להתרעם עליו, כי הוא מנע מהם טוב שהיה יכול להיות בבעלותם (בבלי בבא מציעא עו א).

לפי פירושים אלה, גם החצי השני של הפסוק יתפרש בצורה שונה: בהיות לאל ידך לעשות = כשאתה יכול למנוע טוב: "אל תמנע טוב מבעליו - אם ראית חבירך חפץ להטיב לעניים, אל תמנעהו בהיות לאל ידך להחדילו" (רש"י).

מקורות ופירושים נוספים

הפסוק נמצא בקטע בן 4 פסוקים המתאר ארבע מדרגות ביחסים בין אדם לחברו.

מאמרים נוספים - באדיבות גוגל

 • שער ברסלב - פרקים: שליחות נעלמה: ... והמגיד דלובלין ג€“ אמרנו טוב להדפיסם גם כן, לקיים מה שנאמר " אל תמנע טוב מבעליו" וזכות הצדייקם הקדושים יגנו עלינו ועל כל ישראל, ובא לציון גואל בב"א". ... (cache)
 • תפילות ושבועות של חולים ורופאים / ד"ר אברהם שטינברג: "והואיל וחסדים, שחננת את לבי, וכבוד והדר עטרתני וזכיתני לידע מעט מזעיר מחכמת הרפואה, לכן לעשות רצונך, אלקי, חפצתי ומשום אל תמנע טוב מבעליו בהיות לאל ידך ... (cache)
 • מאור שבתורה בעז"ה פרשת התשס"ג: מרמז לנו האבן עזרא, מגמת האדם היא הנתינה "ללמוד וללמד " " אל תמנע טוב מבעליו", תחילה וסוף צריכה להיות נתינה של קדושה ולכן האחד והעשירי קדושים הם. ... (cache)
 • בס'ד: אם יש אנשים לידו שיודע שרוצים לענות, צריך אדם להיזהר לומר הברכות בקול רם, שכן אל ימנע טוב מהם, ככתוב במשלי ג-כז " אל תמנע טוב מבעליו בהיות לאל ידך לעשות" ולא ... (cache)
 • ספר היראה / רבנו יונה: אל תמנע טוב מבעליו. אם שאלך אדם על טובה שבעולם או דבר-מצווה, אל תמנענו מלעשותה, אך אם אין דעתך על הדבר, אמור לו, עשה כחכמתך. והיה רגיל בצדקה כפי כוחך, ... (cache)
 • המאמר המסעיר את עולם הרפואה - המאמר המסעיר את עולם הרפואה - שאול שיף: בשעה זו כשהוא מתמודד על כהונה רמה כראשות עירית ירושלים, עלי לקיים " אל תמנע טוב מבעליו" וודאי שלא להיות כפוי טובה. עלה והצלח. ומעניין לעניין באותו עניין. ... (cache)
 • חדשות בן עזר - 41: בן עזר סבור שהן עשויות לעניין את קהל קוראי המכתב העיתי ו" אל תמנע טוב מבעליו בהיות לאל ידך." (ציטוט מהזיכרון). היוזמה להנחות למופעים לקוראי "חדשות בן עזר" ... (cache)
 • הנער הקדוש אביחי לוי: ומשום " אל תמנע טוב מבעליו", הנני להודיעכם בזאת, שכל שבוע הנני. נותן גיליון לידי כבוד קדושת האדמו"ר מטשרנוביל שליט"א בליל שב"ק אחר התפילה, וכבודו ממש ... (cache)
 • "Likutei Mohoron": אל תמנע טוב מבעליו כו' וזכות הצדיקים הק' יגינו עלינו ועל כל ישראל ובא לציון גואל בבי"א: הקדמה הדור אתם ראו דבר ה'. שמעו לא נאמר אלא ראו. ... (cache)
 • מפתח תחומין: 2. סיכום הטיעונים לגבי דפוס 3. השלכת הטיעונים לגבי מדפסת הזרקה ה. אל תמנע טוב מבעליו ו. כח אדם בהפעלת מכונה חשמלית ז. הדיו ח. סיכום נספח: וכתב ולא המטיף ... (cache)
 • איך תמנע קריסת המחשב?!: נושא, נשלח על ידי: תגובות, צפיות, תגובה אחרונה. אל תמנע טוב מבעליו · חרדים לדעת · איפכא מסתברא, 12, 258, תגובה אחרונה נובמבר 26, 2007, 13:58:19 ... (cache)
 • חסר ויתר / י. ד. אייזנשטיין: אל תמנע טוב מבעליו בהיות לאל ידך לעשות (שם ג' כ"ז) ידיך כתיב, אע"פ שאין הכל סיפק בידו לעשות, שאין הקב"ה מבקש מן האדם אלא לפי כוחו, ... (cache)
 • צעירי חב"ד | תקנות, מנהגים והוראות מהרבי | מנהגי יום הולדת: ... ההולדת הוא ילד פחות מגיל חינוך, האם חל על האבא המנהגים הנ"ל כמו שמצינו בכמה וכמה הלכות. מי שיודע משהו על זה בבקשה לכתוב. אל תמנע טוב מבעליו. הדפס תגובה ... (cache)
 • תורת ארץ ישראל: ונבארם על מנת לקיים " אל תמנע טוב מבעליו" (משלי ג', כ"ז). א. על דברי המשנה (בבא מציעא א', א'): שנים אוחזין בטלית, זה אומר: אני מצאתיה, וזה אומר: אני מצאתיה. ... (cache)
 • אות א': אל תמנע טוב מבעליו בהיות לאל ידך לעשות (משלי ג, כז). אם אש"י תש"י. אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני (תהלים קל"ז ה'). אמ"ל. אמר לן. אמל"י. אין מה להאריך יותר ... (cache)
 • ויקיפדיה:מזנון/ארכיון 177 ג€“ ויקיפדיה: "וחוץ מזה הרי אם בוויקיפדיה היו רק ערכים אנציקלופדיים בעלי חשיבות רבה, היו נכנסים אליה רק בשביל לעשות שיעורי ... (cache)
 • חדשות קטיף.נט - האתר הרשמי של גוש קטיף: כדי לקיים את הפסוק ממשלי " אל תמנע טוב מבעליו" מובאת כאן לטובת הקוראים הצצה נדירה ל"מאחורי הקלעים" של תהליכים אלו: הקדמה קצרה בנוסח "תקציר הפרקים הקודמים" ... (cache)
 • העברה מקלטות לMP3: אין צורך להתנצל. מדין " אל תמנע טוב מבעליו". ניתן להוריד את התוכנה מכאן: http:// www.enativ.com/dow...ds/audacity-win-1.2.6.zip ואגב ניתן לתרגם אותה לעברית. ... (cache)
 • האם שוכר רשאי להשכיר: את כספו עבור התקופה שלא גר בנכס. Page 2. אמנם מטעם. 'אל תמנע טוב מבעליו. 'מן היושר שכן ייתן המשכיר. לשוכר רשות. להשכיר לאחר. (cache)
 • לקנות כרטיס לוטו ולמכור אותו ביוקר - The Institute For Dayanim: הרב אברהם דרברמדיקר answered: אסור לעשות כן דיש בכך משום אל תמנע טוב מבעליו כדאיתא בב"מ ע"ו., בנוסף יש בזה חשש גזל. Similar Questions ... (cache)
 • ראשי תיבות שבתנ"ך: אל תמנע טוב מבעליו בהיות לאל ידך לעשות (משלי ג, כז). אם אש"י תש"י. אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני (תהלים קל"ז ה'). את"מ. אתי תלין משוגתי (איוב י"ט ד') ... (cache)
 • "בדרך הלצה" - שטורעם.נט כל חב"ד יודעת: משום אל תמנע טוב מבעליו, ושלא אראה ככותב לקנטר, אוסיף שמדור זה הינו מתוק מדבש ונפלא ביותר, ויישר כחך וחילך, להמשיך בדרכך להוציא הטעויות המשתרשות בציבור ע"י ... (cache)
 • מלחמות ה': ואתה אל תמנע טוב מבעליו. והנני משביעך באלהי השמים האר פניך אלינו לעות את יעף דבר. דבור על אפניו והיינו עבדים לאדוני. ושכר רב טובך תבענה שפצינו ואז לא נבוש ... (cache)
 • rotter - תרופת סבתא: אינני אוהבת העתקות מאתרים אחרים לכאן, אך עיצה זו נוסתה ע"י ולאחר שפעלה (בשתי הוויראציות) הבאתה לכאן היא אל תמנע טוב מבעליו (=נשותיו). ... (cache)
 • בחדרי חרדים | היים טעלעפאן פאר $20 א יאר?: יש"כ פאר'ן עס איינמעלדן, ממנו ילמדו אז מ'זעהט א מציאה ובפרט אז איינער ניצט עס שוין און איז צופרידן דערפון, אל תמנע טוב מבעליו. אבער איך גיי עס נישט ניצן, ... (cache)
 • מוצרים למסירה באתר בלוג המועדונית: 23 יוני 2009 ... **ניתן ורצוי להשתמש בפורום באופן ישיר על מנת לפרסם מוצרים ופרטים לאיסוף ומסירה**. "אל תמנע טוב מבעליו, בהיות לאל ידיך לעשות." משלי ... (cache)
 • המסע לעמק החלומות - הבלוג של הלב מזהב - תפוז בלוגים: 27: אל תמנע טוב מבעליו, בהיות לאל ידך לעשות: אל תחכה שיבקשו ממך, אלא השתדל להיטיב לאחרים ככל יכולתך. 28: אל תאמר לרעך "לך ושוב - ומחר אתן"; ... (cache)
 • מיט: אל תמנע טוב מבעליו און שיקט דאס אריין צו אונז דורכן אי-. מעיל. ווי אויך בעטן מיר איבערצוגעבן פאר אייער גוטע פריינד. איבער די אי-זשורנאל. ... (cache)

תגובות