ראשי > תנ''ך > דברים >


דברים כב

1 לא-תראה את-שור אחיך או את-שיו נדחים והתעלמת מהם השב תשיבם לאחיך. 2 ואם-לא קרוב אחיך אליך ולא ידעתו ואספתו אל-תוך ביתך והיה עמך עד דרש אחיך אתו והשבתו לו. 3 וכן תעשה לחמרו וכן תעשה לשמלתו וכן תעשה לכל-אבדת אחיך אשר-תאבד ממנו ומצאתה לא תוכל להתעלם.

4 לא-תראה את-חמור אחיך או שורו נפלים בדרך והתעלמת מהם הקם תקים עמו.

5 לא-יהיה כלי-גבר על-אשה ולא-ילבש גבר שמלת אשה כי תועבת יהוה אלהיך כל-עשה אלה.

6 כי יקרא קן-צפור לפניך בדרך בכל-עץ או על-הארץ אפרחים או ביצים והאם רבצת על-האפרחים או על-הביצים לא-תקח האם על-הבנים. 7 שלח תשלח את-האם ואת-הבנים תקח-לך למען ייטב לך והארכת ימים.

8 כי תבנה בית חדש ועשית מעקה לגגך ולא-תשים דמים בביתך כי-יפל הנפל ממנו. 9 לא-תזרע כרמך כלאים פן-תקדש המלאה הזרע אשר תזרע ותבואת הכרם.

10 לא-תחרש בשור-ובחמר יחדו. 11 לא תלבש שעטנז צמר ופשתים יחדו.

12 גדלים תעשה-לך על-ארבע כנפות כסותך אשר תכסה-בה.

13 כי-יקח איש אשה ובא אליה ושנאה. 14 ושם לה עלילת דברים והוצא עליה שם רע ואמר את-האשה הזאת לקחתי ואקרב אליה ולא-מצאתי לה בתולים. 15 ולקח אבי הנער ואמה והוציאו את-בתולי הנער אל-זקני העיר השערה. 16 ואמר אבי הנער אל-הזקנים את-בתי נתתי לאיש הזה לאשה וישנאה. 17 והנה-הוא שם עלילת דברים לאמר לא-מצאתי לבתך בתולים ואלה בתולי בתי ופרשו השמלה לפני זקני העיר. 18 ולקחו זקני העיר-ההוא את-האיש ויסרו אתו. 19 וענשו אתו מאה כסף ונתנו לאבי הנערה כי הוציא שם רע על בתולת ישראל ולו-תהיה לאשה לא-יוכל לשלחה כל-ימיו.

20 ואם-אמת היה הדבר הזה לא-נמצאו בתולים לנער. 21 והוציאו את-הנער אל-פתח בית-אביה וסקלוה אנשי עירה באבנים ומתה כי-עשתה נבלה בישראל לזנות בית אביה ובערת הרע מקרבך.

22 כי-ימצא איש שכב עם-אשה בעלת-בעל ומתו גם-שניהם האיש השכב עם-האשה והאשה ובערת הרע מישראל.

23 כי יהיה נער בתולה מארשה לאיש ומצאה איש בעיר ושכב עמה. 24 והוצאתם את-שניהם אל-שער העיר ההוא וסקלתם אתם באבנים ומתו את-הנער על-דבר אשר לא-צעקה בעיר ואת-האיש על-דבר אשר-ענה את-אשת רעהו ובערת הרע מקרבך.

25 ואם-בשדה ימצא האיש את-הנער המארשה והחזיק-בה האיש ושכב עמה ומת האיש אשר-שכב עמה לבדו. 26 ולנער לא-תעשה דבר אין לנער חטא מות כי כאשר יקום איש על-רעהו ורצחו נפש כן הדבר הזה. 27 כי בשדה מצאה צעקה הנער המארשה ואין מושיע לה.

28 כי-ימצא איש נער בתולה אשר לא-ארשה ותפשה ושכב עמה ונמצאו. 29 ונתן האיש השכב עמה לאבי הנער חמשים כסף ולו-תהיה לאשה תחת אשר ענה לא-יוכל שלחה כל-ימיו.

ראשי > תנ''ך > דברים >


תוספות ותגובות