מבנה תהלים י

קוד: מבנה תהלים י בתנ"ך

סוג: מבנה2

מאת: אראל

אל:

בספר תהלים, פרק י עניינו תלונה על כך שהרשעים מצליחים במזימותיהם, ובקשה מה' שישבור את כוחם:

באילו רשעים מדובר?

על-פי הפשט, הפרק כולו מדבר על רשע הגוזל ורוצח חפים מפשע:

1. יש אומרים שמדובר באדם מסויים מעם ישראל - יתכן שהכוונה לאדם המציג את עצמו כירא ה', ומברך את ה' על "הצלחותיו" בתחום הגזל והפשע (לפי חלק מהפירושים לפסוק 3), נשבע בשם ה' (כמו שנרמז בפסוק 7: "אלה פיהו מלא"), אך למעשה בליבו הוא כופר (פסוק 4: "אין אלהים כל מזימותיו... אמר בלבו שכח אל..."; ראו גם פירוש לפסוק 11)

2. ויש אומרים שמדובר בעם - אולי עם זר המענה את עם ישראל (כמו שנרמז בפסוק 16: "ה' מלך עולם ועד, אבדו גוים מארצו"); וייתכן שהכוונה לעם המציג את עצמו כעם ירא ה', לכאורה מברך את ה' וממלא פיו בשבועות לה', אך למעשה בליבו "אין אלהים" והוא מרשה לעצמו להרוג ולגזול את בני ישראל העניים.

חז"ל (בתוספתא סנהדרין א ג, שהובאה גם בגמרא סנהדרין ו.))פירשו את הפסוק גם על אנשים שעושים, לכאורה, מעשים כשרים:

3. ע"פ ר' אלעזר בן ר' יוסי הגלילי, הפסוק מדבר על שופט הבוצע ועושה פשרה במשפט, במקום לשפוט בצדק: "כל המבצע הרי זה חוטא, המברך את המבצע הרי זה מנאץ לפני המקום" (ראו שני מושגים של פשרה);

4. ע"פ ר' מאיר, הפסוק מדבר בפרט על אדם שיכול למנוע את חבריו מעבירה, ובמקום זה הוא מציע להם פשרה שמאפשרת להם לעשות את העבירה באופן חלקי, כמו יהודה בן יעקב, שהציע לאחיו למכור את יוסף למדיינים במקום להציל אותו לגמרי: "ובוצע ברך אלו אחי יוסף, שהיו אומרים (בראשית לו) מה בצע", "לא נאמר בוצע אלא כנגד יהודה, שנאמר (בראשית לז) ויאמר יהודה אל אחיו מה בצע כי נהרוג את אחינו; וכל המברך את יהודה הרי זה מנאץ".

5. וע"פ ר' אלכסנדרי (תלמוד בבלי, מגילה יז:), הרשעים בפרק זה הם "מפקיעי שערים".

ראו גם: שבור זרוע רשע / יהושע רוזנברג.

תגובות