ככר = עגול

קוד: ככר= בתנ"ך

סוג: הגדרה

מאת: אביתר כהן

אל:

לשורש ככר בלשון המקרא ישנן כמה משמעויות:

1. איזור גיאוגרפי ליד הירדן ("ככר הירדן").

2. יחידת משקל - 3000 שקל (ראו כיכר = 3000 שקל).

3. יחידת לחם ("כיכר לחם").

ייתכן שהמשמעות היסודית של השורש היא עגול:

ככר הירדן / ערי הככר – אם אני זוכר נכון, לפי המימצאים באבלה (עיר עתיקה בסוריה) מפרשים כיכר = עגול / מעגל.
ככר לחם – בתקופה העתיקה נהגו לאפות את הלחם בצורה עגולה (כמו פיתה).
ככר זהב / כסף / עופרת – כמו צורת המטבע – עגול. כמו שיוצקים מטבעות בצורה עגולה, כך כנראה יצקו יחידות משקל של ככר בצורה עגולה (ולא מלבנית כמו היום).
כרכרה = עגלה.
כרים = עגלים (כנראה לא רק הוולד של הפרה נקרא עגל, אלא גם של בעלי חיים אחרים).
כיור (?) = היה עגול.
כור חיטים / שעורים / שמן – נמכרו כנראה בכלי עגול.
מכרכר =   רוקד בעיגולים / מסתובב
              (כוריאו-גרפיה, כוריאו-לוגיה, choreuo = רוקד במעגל).
--
שמות כט כג        : וככר לחם אחת וחלת לחם שמן אחת ורקיק אחד מסל המצות אשר לפני ה':
מלכים ב כג לג     : ויאסרהו פרעה נכה ברבלה בארץ חמת ממלך בירושלם 
                          ויתן-ענש על-הארץ מאה ככר-כסף וככר זהב:
זכריה ה ז:              והנה ככר עפרת נשאת וזאת אשה אחת יושבת בתוך האיפה:
בראשית יג י-יב  :  וישא לוט את עיניו וירא את כל ככר הירדן כי כלה משקה 
                          לפני שחת ה' את סדם ואת עמרה כגן ה' כארץ מצרים באכה צער: 
                          ויבחר לו לוט את כל ככר הירדן ויסע לוט מקדם ויפרדו איש מעל אחיו: 
                          אברם ישב בארץ כנען ולוט ישב בערי הככר ויאהל עד סדם:
ישעיה סו כ         :   והביאו את-כל-אחיכם מכל-הגוים מנחה לה' בסוסים וברכב ובצבים ובפרדים ובכרכרות..
עמוס ו ד             : השכבים על-מטות שן וסרחים על-ערשתם ואכלים כרים מצאן ועגלים מתוך מרבק:
שמות ל יח          :   ועשית כיור נחשת וכנו נחשת לרחצה ונתת אתו בין אהל מועד ובין המזבח ונתת שמה מים:
מלכים א ה כה     : ושלמה נתן לחירם עשרים אלף כר חטים מכלת לביתו 
                           ועשרים כר שמן כתית כה-יתן שלמה לחירם שנה בשנה:
דברי הימים ב כז ה: והוא נלחם עם-מלך בני-עמון ויחזק עליהם ויתנו-לו בני-עמון בשנה ההיא
                           מאה ככר-כסף ועשרת אלפים כרים חטים ושעורים עשרת אלפים..:
דברי הימים ב ב ט:   והנה לחטבים לכרתי העצים נתתי חטים מכות לעבדיך כרים עשרים אלף 
                           ושערים כרים עשרים אלף ויין בתים עשרים אלף ושמן בתים עשרים אלף:
שמואל ב ו יד      : ודוד מכרכר בכל-עז לפני ה' ודוד חגור אפוד בד:
--
כנראה שיש קשר בין כר לגר, מגורים / דירה - אדר / גורן - מעגל.

ראו:


תגובות