הנביא משתף את עצמו בקריאה לתשובה

קוד: הנביא משתף את עצמו בקריאה לתשובה בתנ"ך

סוג: כלל

מאת: אראל

אל:

"א. מדוע נבגד - אם אלו דברי הנביא, מדוע הוא מכניס את עצמו לכלל הבוגדים"?

אני הבנתי שזו צורת דיבור שמבטאת ענוה - הוא לא רוצה לדבר אליהם מלמעלה ולהגיד בלשון ציווי "אל תבגדו!" אז הוא משתף את עצמו עם החוטאים ואומר "בואו נחזור בתשובה ביחד".

לא מצאתי צורת התבטאות זהה לגמרי בתנ"ך, אבל מצאתי כמה פסוקים עם רעיון דומה:
1. בבראשית "נעשה אדם בצלמנו כדמותנו..." - לפי אחד הפירושים, הכוונה שה' שיתף את המלאכים בהתייעצות, וכן "הבה נרדה ונבלה שם שפתם". זה כמובן לא זהה: בפסוק שלנו, הדובר משתף את עצמו בדבר שרק השומעים עושים, ובפסוקים מבראשית, הדובר משתף את השומעים בדבר שרק הוא עושה.

2. דברים יב8: " לא תעשון ככל אשר אנחנו עשים פה היום איש כל הישר בעיניו "  - בקריאה ראשונה נראה שמשה מוכיח את בני ישראל על כך שהם עושים דבר רע, ומשתף את עצמו עמם - "אנחנו עושים פה היום" (אמנם לפי דעתי הפירוש שונה http://www.tora.us.fm/tnk1/tora/dvrim/dm-12-0811.html)

3. שמות טז28: " ויאמר ה' אל משה 'עד אנה מאנתם לשמר מצותי ותורתי?'" - משה כמובן לא חטא, אבל ה' האשים את כל בני ישראל, וגם משה נכלל בהאשמה.

תגובות