ישעיהו יא בעברית מדוברת

קוד: ישעיהו יא בעברית מדוברת בתנ"ך

סוג: תוכן_מפורט

מאת: איתמר כהן

אל:

תגובה ל: ישעיהו יא שנכתבה ב18:46:41  27.06.2005


ויצא חטר מגזע ישי
יא,א ויצא ענף מגזע ישי; ושתיל משרשיו יפרה. יא,ב ונחה עליו, רוח יהוה--רוח חכמה ובינה, רוח עצה וגבורה, רוח דעת, ויראת יהוה. יא,ג וישרה עליו רוח של יראת יהוה; כתוצאה מכך הוא יקבל הרגשה להבחין בין בני אדם טובים לרעים, ולא-למראה עיניו ישפוט, ולא-למשמע אזניו יוכיח. יא,ד ושפט בצדק דלים, וישפוט בצדק לענוי-ארץ; והכה- רשעי ארץ בשבט פיו, וברוח שפתיו ימית רשע. יא,ה והיה צדק, כוחו וגבורתו; והאמונה, כוחו וגבורתו. יא,ו וגר זאב עם-כבש, ונמר עם-גדי ירבץ; ועגל וכפיר ובהמה מפוטמת יחדו, ונער קטן נהג בם. יא,ז ופרה ודב תרעינה, יחדו ירבצו ילדיהן; ואריה, כבקר יאכל-תבן. יא,ח וישתעשע יונק, על-חר פתן (נחש ארסי); ועל מאורת צפעוני (כנ"ל), תינוק שזה עתה נגמל משדים, ידו יושיט. יא,ט לא-ירעו ולא-ישחיתו, בכל-ארץ ישראל: כי-מלאה הארץ, דעה את-יהוה, כשם שהמים מכסים את כל קרקע הים. {ס}
יא,י והיה, ביום ההוא, הענף שיצא משרש ישי, יהיה מפורסם בעמים, אליו גוים ידרשו; ומקום משכנו יהיה מכובד. {פ}

ביום ההוא יוסיף אדני לקנות את שאר עמו
יא,יא והיה ביום ההוא, יוסיף אדני שנית ידו, לגאול את-שאר עמו--אשר ישאר מאשור וממצרים ומפתרוס ומכוש, ומעילם ומשנער ומחמת, ומאיי, הים, כפי שגאלם ביציאת מצרים. יא,יב ונשא נס לגוים, ואסף נדחי ישראל; ונפוצות יהודה יקבץ, מארבע כנפות הארץ. יא,יג וסרה שנאת הגוים לאפרים, וצררי יהודה יכרתו: אפרים לא-יקנא את-יהודה, ויהודה לא-יצר את-אפרים. יא,יד והם (אפרים ויהודה) יתנפלו על גבול פלשתים ימה, יחדו יבזו את-בני-קדם; אדום ומואב ישלחו בהם ישראל את ידם לקחת את ארצם, ובני עמון יהיו כפופים להם. יא,טו ויחריב יהוה, את נהר-מצרים (שיחור), והניף ידו על-נהר פרת, בעוצם רוחו, בחרון כעסו; והכהו לשבעה נחלים, ויוליכם בנעליהם כמו ביבשה. יא,טז והיתה דרך--לשאר עמו, אשר ישאר מאשור: כאשר היתה לישראל, ביום עלותו מארץ מצרים.


תגובות