הלא אב אחד לכולנו, הלא אל אחד בראנו

קוד: ביאור:מלאכי ב10 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

אחת הנבואות בספר מלאכי נפתחת במילים (מלאכי ב10):
"הלוא אב אחד לכלנו,
הלוא אל אחד בראנו;
מדוע נבגד איש באחיו,
לחלל ברית אבתינו?
"

בהמשך מוכיח הנביא את בני יהודה על שני דברים:

מה הקשר בין האב המשותף שלנו - "הלוא אב אחד לכולנו" - לבין התוכחות שבאות בהמשך הפרק? ובכלל, לאיזה אב הכוונה?

1. ע"פ ראב"ע, "אב אחד לכולנו" הוא יעקב, אביהם של כל בני ובנות ישראל; ומכיוון שכל בני ישראל אחים, ראוי שהגברים לא יבגדו בנשותיהם הישראליות, ולא יקחו להם נשים נכריות שאינן בנות יעקב. אולם:

2. ע"פ מצודת דוד, "אב אחד לכולנו" הוא אדם הראשון; ומכיוון שכל הגברים והנשים הם צאצאיו של אדם הראשון, ראוי שהגברים לא יבגדו בנשותיהם הישראליות, כנ"ל. אולם:
3. ע"פ יהושע רוזנברג, "אב אחד לכולנו" הוא ה', שנקרא בכמה מקומות אביהם של ישראל (גם בתחילת ספר מלאכי: "בן יכבד אב...").

4. וע"פ איתן ירדן בשם אברבנאל, "אב אחד לכולנו" הוא אכן אדם הראשון, אבל המשפט הזה איננו דברי הנביא אלא דברי העם; בני יהודה, שלקחו נשים נכריות, טוענים כלפי הנביא "מדוע אתה מאשים אותנו בבגידה?
אז מדוע אתה אוסר עלינו לקחת נשים נכריות?"

מצאנו טענה דומה להפליא באגדה תלמודית (מובאת למשל כאן): "רבי עקיבא.. כשהלך לרומי... אצל הגמון אחד ושגר לו שתי נשים יפות, רחצום וסכום וקשטום ככלות חתנים. והיו מתנפלות עליו כל הלילה זאת אומרת 'חזור אצלי' וזאת אומרת 'חזור אצלי', והיה יושב ביניהם ומרקק ולא פנה אליהן. הלכו להן והקבילו פני ההגמון ואמרו לו 'שווה לנו המות משתיתננו לאיש הזה'.  שלח וקרא לו אמר לו: ומפני מה לא עשית עם הנשים הללו כדרך שבני אדם עושים לנשים, לא יפות המה לא בנות אדם כמותך? הן מי שברא אותך לא ברא אותן! אמר לו: מה אעשה, ריחן בא עלי מבשר נבלות וטרפות ושרצים"

לגבי המשך הפסוק - "מדוע נבגד איש באחיו, לחלל ברית אבותינו" ישנם כמה פירושים:

א. ע"פ איתן ירדן, ייתכן שזה המשך הטענה של העם:

ב. גם ע"פ דעת מקרא, זה המשך הטענה של העם:

ג. ולי (אראל) נראה יותר שזו כבר התשובה של הנביא: הנביא משיב להם על שתי הטענות:

בהמשך הקטע, הנביא מפרט לגבי כל אחד מהחטאים:
הקטע נמצא בתוך פרק שכולל תוכחה משולשת לעם ישראל - על כך שהם מפרים שלוש בריתות: בתחילת הפרק הוא מאשים את הכהנים על שהם מפרים את ברית הלוי, בהמשך הוא מאשים את היהודים על שהם מפרים את ברית האבות ולוקחים נשים נכריות, ובסוף הוא מאשים את הגברים על שהם מפרים את ברית הנשים ונוטשים את נשותיהם הראשונות (מבנה הקטע).

תגובות