רצח גדליה בן אחיקם

קוד: רצח גדליה בן אחיקם בתנ"ך

סוג: מניעים2

מאת: מידד

אל: שיעור נח"ת שבת כסלו ס'

כתב וחיבר – הצדיק המפואר "בבא מידד".

אייר – עמי חזיא.

שאלות

  • ירמיהו ל"ט ב: " בעשתי עשרה שנה לצדקייהו, בחודש הרביעי בתשעה לחודש, הובקעה העיר." מל"ב כ"ה ד: " ותיבקע העיר, וכל אנשי המלחמה הלילה דרך שער בין החומותיים אשר על גן המלך... ויתפשו את המלך... ויביאהו בבל". מל"ב כ"ה ח: " ובחודש החמישי בשבעה לחודש... בא נבוזראדן רב טבחים עבד מלך בבל -- ירושלים; וישרוף את בית ה' ואת בית המלך; ואת כל בתי ירושלים ואת כל בית גדול שרף באש...":למה רק אחרי חודש 'נזכר' נבוזראדן לבוא לירושלים ולשרוף את בית המקדש?

  • ירמיה מ' ז-יב: " וישמעו כל שרי החיילים אשר בשדה, המה ואנשיהם, כי הפקיד מלך בבל את גדליהו בן אחיקם בארץ; וכי הפקיד איתו אנשים ונשים וטף, ומדלת הארץ, מאשר לא הוגלו בבלה. ויבואו אל גדליה המצפתה; וישמעאל בן נתניהו, ויוחנן ויונתן בני קרח, ושריה בן תנחומת, ובני עיפיי הנטופתי, ויזניהו בן המעכתי -- המה ואנשיהם. ויישבע להם גדליהו בן אחיקם בן שפן ולאנשיהם לאמור: 'אל תיראו מעבוד הכשדים! שבו בארץ, ועבדו את מלך בבל -- וייטב לכם! ואני הנני יושב במצפה לעמוד לפני הכשדים אשר יבואו אלינו; ואתם אספו יין וקיץ ושמן, ושימו בכליכם, ושבו בעריכם אשר תפשתם..." למה גדליהו אומר להם לשים בכליהם?

  • מ' יג-טז: "ויוחנן בן קרח וכל שרי החיילים אשר בשדה באו אל גדליהו המצפתה. ויאמרו אליו: 'הידוע תדע כי בעליס מלך בני עמון שלח את ישמעאל בן נתניה להכותך נפש?'; ולא האמין להם גדליהו בן אחיקם. ויוחנן בן קרח אמר אל גדליהו בסתר במצפה לאמור: 'אלכה נא ואכה את ישמעאל בן נתניה, ואיש לא יידע; למה יכך נפש, ונפוצו כל יהודה הנקבצים אליך, ואבדה שארית יהודה?'" למה גדליהו לא מאמין להם? ע"פ חז"ל הוא לא רצה לקבל לשון-הרע, אבל זה לא מה שגדליהו אומר -- " ויאמר גדליהו בן אחיקם אל יוחנן בן קרח:אל תעשה את הדבר הזה, כי שקר אתה דובר אל ישמעאל!" גדליהו בטוח לגמרי שיוחנן משקר! איך הוא יכול להיות כל-כך בטוח?!

  • ירמיהו מ"א א-ה: " ויהי בחודש השביעי בא ישמעאל בן נתניה בן אלישמע, מזרע המלוכה,... ויכו את גדליהו בן אחיקם בן שפן בחרב, וימת אותו; אשר הפקיד מלך בבל בארץ... ויהי ביום השני להמית את גדליהו; ואיש לא ידע. ויבואו אנשים משכם משילה ומשומרון, שמונים איש, מגולחי זקן וקרועי בגדים ומתגודדים; ומנחה ולבונה בידם, להביא בית ה'." למה
   הם נשאו מנחות ולא קרבנות?
  • מ"א ו-ז: "וייצא ישמעאל בן נתניה לקראתם מן המצפה, הולך הלוך ובוכה; ויהי כפגוש אותם, ויאמר אליהם: 'בואו אל גדליהו בן אחיקם!'. ויהי, כבואם אל תוך העיר, וישחטם ישמעאל בן נתניה אל תוך הבור -- הוא והאנשים אשר איתו." נראה שישמעאל רצח את גדליה כי הוא רצה למלוך (מודגש שהוא היה "מזרע המלוכה"). אבל למה הוא שחט את 80 האנשים שהגיעו אחר-כך?
  • ירמיהו מ"א ח,י: " ועשרה אנשים נמצאו בם, ויאמרו אל ישמעאל: 'אל תמיתנו! כי יש לנו מטמונים בשדה, חיטים ושעורים ושמן ודבש! ויחדל, ולא המיתם בתוך אחיהם... וישב ישמעאל את כל שארית העם אשר במצפה... וילך לעבור אל בני עמון." למה הוא לא המית את האנשים -- הרי הוא לא לקח מהם בסוף שום אוצרות (הוא מייד ברח לעמון!)
  • ירמיהו מ"א ט: " והבור אשר השליך שם ישמעאל את כל פגרי האנשים אשר הכה ביד גדליהו, הוא אשר עשה המלך אסא מפני בעשא מלך ישראל; אותו מילא ישמעאל בן נתניהו חללים." למה דווקא בבור הזה?

  • ירמיה מ"א טז-יח: " וייקח יוחנן בן קרח וכל שרי החיילים אשר איתו את כל שארית העם אשר השיב מאת ישמעאל בן נתניה מן המצפה... וילכו, ויישבו בגרות כמהם אשר אצל בית לחם -- ללכת לבוא מצרים." אחר-כך (מ"ב) שואלים את ירמיהו מה לעשות, והוא אומר להם שלא ירדו למצרים. אבל הם (מ"ג א-ז): "ויאמר עזריה בן הושעיה ויוחנן בן קרח וכל האנשים הזדים אומרים אל ירמיהו: 'שקר אתה מדבר! לא שלחך ה' אלוהינו לאמור 'לא תבואו מצריים לגור שם'! כי ברוך בן נריה מסית אותך בנו למען תת אותנו ביד הכשדים להמית אותנו ולהגלות אותנו בבל!'. ולא שמע יוחנן בן קרח וכל שרי החיילים וכל העם, בקול ה': לשבת בארץ יהודה. וייקח יוחנן בן קרח וכל שרי החיילים את כל שארית יהודה -- אשר שבו מכל הגויים אשר נידחו שם לגור בארץ יהודה... ויבואו ארץ מצרים, כי לא שמעו בקול ה'; ויבואו עד תחפנחס." למה הם יורדים למצרים אם יוחנן בן קרח אמר (מ' טו) שהדבר הכי גרוע שיכול להיות הוא שנרד מצרים?

תשובות

  • נבוכדנאצר במצב מלחמה עם מצרים. א"י נמצאת בדיוק באמצע -- בין בבל למצרים. לא כדאי לו להרוס יותר מדי בא"י -- עדיף לו להשאיר את השטח מלא אנשים שתומכים בו, כדי שיהווה חיץ בינו לבין מצרים. מצד שני -- הוא צריך להרוס קצת כדי שלא ימרדו בו. לכן בהתחלה הוא לא הורס שום דבר אלא רק מגלה את המלך והשרים, ואח"כ הוא מחליט שכדאי בכל-זאת להרוס את בית-המקדש -- כדי שלבנ"י שנשארו בארץ לא יישאר מרכז רוחני שמאחד אותם. מצד שני -- הוא לא אוסר עליהם לגמרי לעבוד את ה' (כדי שלא ישנאו אותו) אלא מרשה להם לעבוד את ה' באופן חלקי -- להביא רק קרבנות קטנים (רק מנחה ולבונה, לא בהמות).

  • הבבלים ממנים את גדליה לנציב שלהם בא"י. גדליה מרגיע את בנ"י ואומר להם: 'אני מטפל בהכל -- אין לכם מה לחשוש מהבבלים! אתם יכולים לחיות חיים רגילים לאסוף אוכל, לשים בכליכם... יהיה בסדר, תסמכו עליי!'
  • גדליה לא מאמין שמישהו ירצה להרוג אותו, כי מה ייצא לו מזה? בלי גדליה המלוכה תתפורר, והבבלים יענישו את כולם בחומרה.

 1. ישמעאל רוצה למלוך. כתרוץ הוא משתמש באידיאלים. הוא לא מוכן שמישהו שאינו מיהודה ימלוך -- הרי כתוב בתורה " לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו"! גדליה הוא לא פחות 'מיוחס' ממנו אלא הוא מונה ע"י מלך בבל! ה'מדינה' שגדליה הקים אינה מדינת-הלכה אלא מדינה שהולכת ע"פ תכתיבים של האמריקאים \ סליחה, הבבלים! אני חושב שזה יהיה עוול אם לא נעשה את התנ"ך לתורת חיים ונשווה את הרצח הזה לרצח פוליטי שנעשה בדורות האחרונים...
  • האנשים נשאו מנחה ולבונה ולא קרבנות -- ע' תשובה 1.
  • ישמעאל ראה 80 איש שנראים "דתיים-לאומיים":הם מתאבלים על חורבן המקדש ומביאים מנחה ולבונה להקריב שם. הוא תיאר לעצמו שהם מתנגדים לגדליה -- מאותן סיבות שהוא מתנגד לו (גדליה משתף פעולה עם הבבלים שהחריבו את המקדש!!!). אבל הוא רצה להיות בטוח. לכן הוא אמר להם: " בואו אל גדליה בן אחיקם!". הוא קיווה שהם יגידו "גדליה הוא סתם בוגד, צריך להרוג אותו" וכו' -- ואז הוא יגיד להם: "לא צריך להרוג אותו -- הוא כבר מת..." והם יצטרפו אליו ויתמכו בו. אבל למרבה הפלא, האנשים האלה לא היו כל-כך פנאטים כמוהו, והם דווקא כן היו מוכנים לבוא אל גדליה, ולכן הוא הרג אותם.
  • 10 אנשים אמרו אל ישמעאל " יש לנו מטמונים בשדה". בניגוד למה שאמר גדליה (" ושימו בכליכם") -- הם לא שמו את האוכל בכליהם אלא טמנו והחביאו אותו בשדה. זה מראה שהם לא בוטחים בגדליה. ישמעאל חשב שאנשים כאלה עשויים לתמוך בו, ולכן השאיר אותם בחיים.
  • אסא עשה את הבור הזה אחרי שהזמין את בן-הדד מלך ארם לעזור לו נגד בעשא מלך ישראל (דה"ב ט"ז ו-ט). המעשה הזה של אסא היה רע בעיני ה', כמו שאמר לו הנביא (ע' שם). ישמעאל השליך את החללים לבור כדי להעביר מסר רעיוני: 'המעשה של גדליה רע בעיני ה' כמו המעשה של אסא -- גם הוא משתף פעולה עם גויים! לכן צריך להרוג אותו ואת כל תומכיו! צריך לסמוך על ה' ולא להישען על הגויים -- על ארם או על בבל!'
  • יוחנן חשש מירידה למצרים. זה היה הדבר הכי גרוע בעיניו. מצד שני -- לאחר מות גדליה הבבלים לא יסמכו יותר על הנהגה יהודית. הבבלים יחשבו שהיהודים הם קיצוניים מדי, פנאטים מדי. לאורך כל ההסטוריה העם היהודי לא נכנע. גם בימינו – חנוכה – היהודים הם אחד מהעמים היחידים שהתנגדו ולמרות קטנותם נצחו נצחון זמני.לאחר הרצח לא יסמכו עלינו. לכן רוב שרי-החיילים החליטו לרדת מצרימה. הם האשימו את ירמיהו ששיקר: 'הוא משת"פ, הוא תמיד תומך בבבל!' למידע נוסף על הויכוח בין ירמיהו לבין שרי-החיילים – ע' בשיעור המפורסם של שמעון מושקאט.

  • בכל מקום יוחנן מופיע ראשון, אך בהחלטה לרדת מצרימה (מ"ג ב: ע' למעלה) הוא מופיע שני: הוא לא הסכים אך הוא נאלץ להיכנע לדעת הרוב...


תגובות