"אשר קידשנו במצוותיו וציוונו למחות את זכר עמלק"

קוד: ביאור:שמואל א טו33 בתנ"ך

סוג: מניעים1

מאת: אראל

אל:

שמואל א טו33: "ויאמר שמואל: 'כאשר שכלה נשים חרבך, כן תשכל מנשים אמך!' וישסף שמואל את אגג לפני ה' בגלגל".

מה משמעות דבריו של שמואל "כאשר שיכלה נשים חרבך, כן תשכל מנשים אמך"? הרי, לפי התורה יש מצוה למחות את זכר עמלק - לא כדי לנקום בהם על מה שהם עושים היום, אלא כדי לנקום בהם על מה שעשו לנו בעבר, בזמן יציאת מצרים; אם כך, שמואל היה צריך לומר שהוא הורג את אגג, לא משום שחרבו שיכלה נשים, אלא משום שכך כתוב בתורה (הוא היה צריך לברך "ברוך אתה ה'... אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על מחיית עמלק...")!

1. ייתכן שמצוות מחיית עמלק חלה לא על כל אדם ואדם, אלא רק על הציבור כולו, או על המלך שמייצג את הציבור; מכיוון ששמואל לא היה נציג של הציבור ולא שליח של המלך, לא חלה עליו מצוות מחיית עמלק, והוא אכן הרג את אגג כדי לנקום בו על מעשיו הפרטיים בעבר.

2. ייתכן שמצוות מחיית עמלק לא חלה בכל דור ודור, אלא רק כאשר ה' מצווה בפירוש לקיים אותה, כי רק ה' יודע מתי העמלקים "אוחזים מעשי אבותיהם בידיהם" וראויים שה' יפקוד עליהם את עוון אבותם (פירוט). דבריו של שמואל נועדו להצדיק את קיום המצוה בדור זה: מכיוון שהעמלקים באותו דור התנהגו כמו העמלקים בזמן יציאת מצרים, והרגו בלי רחמים - ראוי לקיים בהם את מצוות מחיית עמלק הכתובה בתורה.

תגובות