ארבעים ושניים

קוד: ארבעים ושניים בתנ"ך

סוג: הפוך

מאת: אראל

אל: פירושים וסימנים 8

ההקשר

הביטוי

הילדים שביקעו הדובים, לאחר שהילדים העליבו את אלישע (מל"ב ב 24)

42 ילדים

אחי אחזיה-מלך-יהודה שהרג יהוא בבית-עקד-הרועים (מל"ב י 14)

42 איש

בסיפור על מרד יהוא (מל"ב י 14) מסופר שיהוא מצא את 42 האחים של אחזיה-מלך-יהודה בבית-עקד-הרועים והרג את כולם. אבל בדה"ב כא 16 – כב 1 מסופר שכבר בימי אביו של אחזיה, יהורם-מלך-יהודה, באו הפלשתים והערבים והרגו את כל בניו של יהורם, והשאירו רק את אחזיה! אז איך זה שאחי-אחזיה נהרגו פעמיים!? לא סביר שאחרי המלחמה עם הפלשתים והערבים נולדו ליהורם עוד 42 בנים, כי כתוב שם (כא 18) שאחרי המלחמה יהורם חלה במחלה נוראה, והוא בוודאי לא היה מסוגל עוד להוליד. גם לא סביר שלאחזיה היו 42 אחים מאימו (שלא היו בניו של יהורם-מלך-יהודה), כי מלכים בדרך-כלל נשאו נשים צעירות ויפות, ולא אלמנות זקנות עם הרבה ילדים... אז מה קרה כאן!?

לדעתי אפשר להסביר את זה בעזרת המספרים. יש עוד מקום בתנ"ך שבו נזכרו 42 ילדים -- בסיפור (מל"ב ב 24) שבו אלישע עבר ליד בית-אל, והילדים התקלסו בו ואמרו לו " עלה קרח עלה קרח", ואז " ותצאנה 2 דובים מן היער ותבקענה מהם 42 ילדים". על הפסוק הזה יש שואלים: למה הילדים נענשו בעונש כל-כך חמור? הם בסה"כ אמרו כמה מילים לא יפות על אלישע – בגלל זה מגיע להם למות!? אבל אם נעיין בפסוק נראה שבכלל לא כתוב בו שהדובים הרגו את הילדים – כתוב רק שהן בקעו את הילדים, כלומר חצו כל אחד לשניים. הילדים לא מתו -- זה היה מעין 'שכפול גנטי': כל חצי הפך לילד שלם. וזה מסביר את מה שלא הבננו קודם: 42 הילדים האלה היו בניו של יהורם-מלך-יהודה. כשבאו הפלשתים והערבים, הם הרגו 42 ילדים של יהורם-מלך-יהודה, וחשבו שהם הרגו את כולם, אבל בעצם הם הרגו רק עותק אחד – והעותק השני, 42 אחי אחזיה, נהרגו רק לאחר מכן ע"י יהוא...

למה הילדים נענשו דווקא בעונש הזה? לדעתי זה היה "מידה כנגד מידה": הם אמרו 2 פעמים "עלה קרח", ולכן יצאו 2 דובים, ובקעו כל אחד ל 2 חצאים. ודו"ק בלה"מ (ודוחק קצת, בלשון המעטה).

תגובה מאת יוסף פריאל: "

גם אצל יפתח (שופטים יב,ה) מופיע המספר, כנראה שהוא מבטא עונש אלוקי שמתבצע ע"י בני אדם.
מעניינת העובדה שיש 42 ערי לוויה (במדבר לה,ו) שבעצם הן גם ערי מקלט (כך ע"פ הגמרא מכות י ע"א) הקשורות ברצח.

אבל המספר מופיע גם כמספר מסעות בנ"י, וכן בעזרא ב,י ב,כד ומקבילותיו בנחמיה.

וכן בגמ' סוטה מז ע"א: אמר ר' חנינא בשביל 42 קרבנות שהקריב בלק מלך מואב הובקעו מישראל 42 ילדים.

וברות רבה ד,ד: ויאמר בועז לנערו הנצב על הקוצרים על כמה היה ממונה? א"ר אליעזר בר מרים על ארבעים ושנים היה ממונה.

על המספר בתורת הסוד ראה במהר"ל חידושי אגדות, סוטה מו ע"ב.

חזק ואמץ
יוסף

"

תגובות