מדוע ה' קיבל את תשובת דוד ולא את תשובת שאול?

קוד: מדוע ה' קיבל את תשובת דוד ולא את תשובת שאול בתנ"ך

סוג: הבדלים1

מאת: אראל

אל:

שאול ודוד חטאו, ושניהם הודו בחטאם, אך תגובת הנביא לכל אחד מהחטאים היתה שונה:

שמואל לא קיבל את תשובתו של שאול, ואמר לו שהוא לא יהיה יותר מלך; אך נתן כן קיבל את תשובתו של דוד, ואמר לו שה' העביר את חטאתו, ודוד גם לא איבד את המלוכה. מדוע? הנה כמה סיבות אפשריות:

1. שאול הכחיש, דוד הודה: "שאול אומר: עשיתי את אשר נצטוויתי, הקימתי את דבר ה'. שמואל מוכיח אותו על דבר אגג וביזת הצאן והבקר. שאול מתנצל: "מעמלקי הביאום, אשר חמל העם על מיטב הצאן והבקר למען זבוח לה' אלוהיך" (שם, פס' טו). שמואל אומר לו: "שמע מזבח טוב" (שם, כב). ושאול עונה - "אשר שמעתי בקול ה' ואלך בדרך אשר שלחני ה' ואת עמלק החרמתי, ויקח העם מהשלל" (שם, כ). ולבסוף, כשהוא מודה: "חטאתי" (שם, כד), הריהו מוסיף לשם הצטדקות: "כי יראתי את העם". לעומת זאת, בשמואל ב פרק יב, כאשר נתן הנביא בא ואומר לדוד - "מדוע בזית את דבר ה' לעשות הרע בעיניו את אוריה החתי הכית בחרב ואת אשתו לקחת לך לאשה" (שם, ט), עונה דוד בקיצור נמרץ: "ויאמר דוד אל נתן: חטאתי לה'" (שם, יג). אין ויכוח ואין התנצלויות. כידוע, אחת הסגולות המובהקות של התשובה היא - מודה ועוזב" (פרופ' יהודה אליצור; ראו גם ההתחמקות מהאמת - אם כל חטאת). שאול לא רק הכחיש, הוא גם שיקר במצח נחושה כשאמר (שמואל א טו24): "כִּי יָרֵאֶתִי אֶת הָעָם וָאֶשְׁמַע בְּקוֹלָם'", שהרי שאול היה הראשון שחמל, ורק אחריו העם.

2. שאול שמר על כבודו, דוד השפיל את עצמו. החטא העיקרי הוא הגאווה - מי שחוטא צריך להיות עניו ושפל בעיני עצמו, לפחות עד שה' מוחל לו. שאול, גם לאחר שהתוודה על חטאו, המשיך להקפיד על כבודו וביקש משמואל שיכבד אותו: "כבדני נא נגד זקני עמי ונגד ישראל, ושוב עמי והשתחויתי לה' אלהיך"; דוד, לעומתו, קיבל על עצמו ייסורים (ראו תהלים נא) ומחל לגמרי על כבודו, ואפילו כאשר אויבו (שמעי בן גרא) קילל אותו - הוא הצדיק את הדין ואמר "הניחו לו כי יקלל כי ה' אמר לו קלל את דוד" (ראו גאוה ותשובה).

3. שאול לא רק חטא אלא גם החטיא את כל עם ישראל: שמואל א טו9: "וַיַּחְמֹל שָׁאוּל וְהָעָם עַל אֲגָג וְעַל מֵיטַב הַצֹּאן וְהַבָּקָר..." (פירוט) - שאול היה הראשון שחמל, ורק אחר-כך העם ראה ולמד ממנו. ו"המחטיא את הרבים - אין מספיקין בידו לעשות תשובה" (משנה אבות ה יז).


תגובות