למה אברהם ביקש משרה להגיד שהיא אחותו?

קוד: למה אברהם ביקש משרה להגיד שהיא אחותו בתנ"ך

סוג: מניעים1

מאת: אראל

אל: פורום נח"ת

כשאברהם יורד למצרים, הוא אומר לשרה להגיד שהיא אחותו כדי שהמצריים לא יהרגו אותו. הוא יודע שהמצריים יקחו אותה ולכן הוא כנראה סומך על ה' שידאג שלא יפגעו בה (וכמו שאנחנו רואים יש לו על מה לסמוך). השאלה היא: אם בכל מקרה אברהם מאמין שה' יציל אותו - למה הוא צריך להגיד ששרה אחותו? שה' ישר יגיד לפרעה לא לגעת בשרה ובאברהם?!

זה עוד ניתן להבנה - אפשר להגיד שאברהם לא רצה לסמוך על הנס. אבל למה, אחרי שה' הציל אותו במצרים, אברהם חוזר על מעשהו גם כשהוא יורד לגרר?

השאלה נהיית עוד יותר קשה אצל יצחק, כשיצחק יורד לגרר הוא גם אומר שרבקה היא אחותו: הוא לא ראה כבר ממעשי אברהם שה' יציל אותו?

עולה גם השאלה למה ה' לא התגלה לאבימלך ואמר לו לא לגעת ברבקה כמו שקרה אצל אברהם? ויותר מזה: כשאברהם נמצא בגרר הוא כורת ברית עם אבימלך; לאיפה נעלמה הברית הזאת פתאם כשיצחק מגיע? (השאלות ע"פ דובי מיידנבאום).

1. "ודע כי אברהם אבינו חטא חטא גדול בשגגה שהביא אשתו הצדקת במכשול עון מפני פחדו פן יהרגוהו, והיה לו לבטוח בשם שיציל אותו ואת אשתו ואת כל אשר לו, כי יש באלהים כח לעזור ולהציל. גם יציאתו מן הארץ, שנצטווה עליה בתחילה, מפני הרעב, עון אשר חטא, כי האלהים ברעב יפדנו ממות. ועל המעשה הזה נגזר על זרעו הגלות בארץ מצרים ביד פרעה. במקום המשפט שמה הרשע והחטא" (רמב"ן).

2. אברהם מסביר לשרה את הסיבה (בראשית יב 11): הנה נא ידעתי כי אישה יפת מראה את. והיה כי יראו אותך המצרים, ואמרו אשתו זאת; והרגו אותי, ואותך יחייו. אמרי נא, אחותי את, למען ייטב לי בעבורך, וחייתה נפשי בגללך. וגם לאבימלך (בראשית כ 11): ויאמר אברהם: כי אמרתי רק אין יראת א-להים במקום הזה, והרגוני על דבר אשתי. וגם אומנה, אחותי בת אבי היא -- אך לא בת אימי; ותהי לי לאישה. ויהי כאשר התעו אותי אלוהים מבית אבי, ואומר לה: 'זה חסדך אשר תעשי עימדי: אל כל המקום אשר נבוא שמה, אמרי לי אחי הוא.

אם אברהם באמת התכוון לזה, אז המסקנה היא שאברהם פשוט פחד שיהרגו אותו; אבל כמו שאמרת - זה לא הגיוני, כי הרי בכל מקרה הוא סמך על הנס, והוא גם ראה שה' הציל אותו בפעם הראשונה.

לכן נראה לי שהיתה לאברהם סיבה אחרת.

נדמיין את אברהם ושרה נכנסים למקום חדש. האנשים רואים את שרה ושואלים אותה: "מי את?" והיא אומרת "אני אחותו". אם הם אנשים יראי ה' - הם בפרט גם יראים לחטוא לה', ולכן הם שואלים: "רגע, את נשואה?" ואז היא אומרת "כן" והם עוזבים אותה. אבל אם הם לא-כל-כך יראי-חטא, הם אומרים לעצמם "אם היא מסתובבת עם אחיה, אז היא בטח לא נשואה, וגם אם היא כן נשואה אז בעלה לא נמצא כאן, ולכן אפשר לקחת אותה..." ואז הם לוקחים אותה, וה' מביא עליהם כל-מיני מחלות מכאיבות, והם לומדים שצריך להיזהר (ה' לא הרג אותם כי בכל-זאת הם לא חטאו ממש בכוונה).

אחת המטרות העיקריות של אברהם בכל הנדודים שלו היא לחנך את בני האדם לירוא את ה' ולהיות מוסריים יותר, ובדרך הזאת הוא משיג את המטרה (אראל).

3. לפי הרמב"ם החוק החל על בני נוח קובע כי כאשר בני נוח מתגרשים מספיק שאחד מהם יבטל את קשר הנישואין. אי לכך אברהם ביקש למנוע משרה את החטא של אשת איש ואמר לה שתגיד שהיא אחותו ובזה היא מגורשת ממנו ונשארת רק אחותו ואננה חוטאת בניאוף (סופר עמוס 20.10.2003)

4. מומלץ לעיין בפרשנות האמוראית לפסוקים, במסכת מכות דף ט, עמ' א למטה ועמ' ב' למעלה; יש גם מקבילה בבבא-קמא (א.ר 09.11.2003).

ראו: שקרים "לבנים" ושקרים אחרים בספר בראשית.

תגובות