זכור את אשר עשה ה' אלהיך למרים בדרך בצאתכם ממצרים

קוד: ביאור:דברים כד9 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

בספר דברים ישנה מצוה לזכור את החוקים הקשורים לנגע הצרעת, ובהקשר זה נאמר:

דברים כד9: "זָכוֹר אֵת אֲשֶׁר עָשָׂה ה' אֱלֹהֶיךָ לְמִרְיָם בַּדֶּרֶךְ בְּצֵאֵתְכֶם מִמִּצְרָיִם".

הפסוק מפנה אותנו לסיפור הנמצא בספר במדבר פרק יב: מרים אמרה לאהרן דברי גנאי על משה, וכעונש על כך, ה' הכה אותה בצרעת למשך שבעה ימים. יש לזכור את הסיפור הזה כדי שנזכור את הקשר שבין לשון הרע לבין צרעת.

הפסוק מציין מספר פרטים שמטרתם להדגיש את חומרת העוון של לשון הרע, ולהשיב לכל ה"תירוצים" של אנשים המדברים לשון הרע (ע"פ חפץ חיים, ספר שמירת הלשון, ד"ה "ונבאר דרך אגב הפסוק הזה היטב"):
"והרי דברים קל וחומר - ומה מרים, שלא דברה אלא שלא בפניו של משה, ולהנייתו של משה, ולשבחו של מקום, ובנינו של עולם - כך נענשה; כל המדבר בגנותו של חברו ברבים, על אחת כמה וכמה" (ספרי).


מאמרים נוספים - באדיבות גוגל

תגובות