שני חיי בני לוי

קוד: שני חיי בני לוי בתנ"ך

סוג: התאמה1

מאת: אראל

אל:

תגובה ל: שמות ו שנכתבה ב18:33:01  11.04.2005


בשמות ו 16-28 מתוארת השושלת של שבט לוי, ובכל דור מצויין מספר:

הביטוי "שני חיי..." מציין גיל:

לפי זה, יש שתי דרכים לפרש את המספרים שנזכרו בשמות ו:

הפירוש המקובל הוא הפירוש הראשון, ורש"י הסביר מדוע נכתב גילו של לוי במותו: "למה נמנו שנותיו של לוי? - להודיע כמה ימי השעבוד, שכל זמן שאחד מן השבטים קיים לא היה שעבוד, שנאמר (שמות א ו) וימת יוסף וכל אחיו, ואחר כך (שם ח) ויקם מלך חדש; ולוי האריך ימים על כולם".

אולם, ברשימות היוחסין שהופיעו לפני כן בתורה (בספר בראשית ), תמיד נזכר הגיל שבו הוליד כל דור את הדור הבא, כדי שיהיה אפשר לסכם את המספרים ולחשב את מספר השנים הכולל. לפי זה, הגיוני יותר שגם הגיל שנזכר בשמות ו הוא הגיל שבו הוליד כל דור את הדור הבא, והוא נכתב כדי שנוכל לחשב מתי נולד כל דור (ע"ע תאריכים בגלות מצרים ).

אמנם, לכל אדם היו כמה ילדים, ונראה שהגיל שנזכר בשמות ו הוא הגיל שבו הוא סיים להוליד את ילדיו.

לפי זה, גרשון קהת ומררי שנזכרו כאן אינם אותם שנזכרו בבראשית מו, אלא אחרים שנקראו על שמם, כפי שמצאנו בבני דוד .

 

נספח - פירושים נוספים

על-פי שד"ל , היו דורות נוספים בין לוי לקהת ובין קהת לבניו, שלא נזכרו בכתוב; לפי זה, אין כל אפשרות לדעת מתי כל אחד מהם נולד או נפטר, ואין כל משמעות למספרים שנזכרו בפרק, ולכן אפשרות זו אינה סבירה.

אפשר לפרש, שמספרי השנים שכתובים כאן הם שנות החיים שחיו לוי ובניו לאחר פטירת אביהם. בספר בראשית נאמר שיעקב נפטר בשנת 17 לירידה, ולפי זה - לוי נפטר בשנת 154 לירידה, קהת נפטר בשנת  287 לירידה , ועמרם נפטר בשנת 424 לירידה (ייתכן שקהת נולד לפני הירידה למצרים, אך המספר 133 הוא מספר השנים שחי לאחר פטירת לוי אביו). אך כפי שהסברנו, הביטוי "שני חיי..." מציין את גילו של האדם, ולכן אפשרות זו אינה סבירה.

תגובות