תאריכים בגלות מצרים

קוד: תאריכים בגלות מצרים בתנ"ך

סוג: פרטים2

מאת: אראל

אל:

ספר שמות מתחיל בירידתם של בני ישראל למצרים (שמות א 1): "ואלה שׁמות בני ישׂראל הבאים מצרימה את יעקב אישׁ וביתו באו". כפי שחישבנו במאמר תאריכים בספר בראשית:

במאמר זה נשתמש בתאריכים אלה כדי לחשב תאריכים של אירועים בספר שמות.
 

מתי התחיל השעבוד במצרים?

ספר בראשית מסתיים במותו של יוסף (בראשית נ26): " וימת יוסף בן-מאה ועשׂר שׁנים ויחנטו אתו ויישׂם בארון במצרים", ובתחילת ספר שמות נאמר (שמות א 6-8): " וימת יוסף וכל-אחיו וכל הדור ההוא. ובני ישׂראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאד מאד ותמלא הארץ אתם. ויקם מלך-חדשׁ על-מצרים אשׁר לא-ידע את-יוסף" – זה המלך שהתחיל לשעבד את בני ישראל במצרים אם כך, השעבוד התחיל לאחר מותו של יוסף, כלומר אחרי שנת 71 לירידה.

אך השעבוד לא התחיל מייד אחרי מותו של יוסף, אלא רק אחרי "וימת יוסף וכל-אחיו"; לכן צריך לדעת מתי נפטרו אחיו של יוסף.

האח היחיד שתאריך פטירתו כתוב בתורה הוא לוי.

בהמשך הספר נאמר (שמות ו 16): "ואלה שׁמות בני-לוי לתלדתם: גרשׁון וקהת ומררי; ושׁני חיי לוי שׁבע ושׁלשׁים ומאת שׁנה". כפי שהסברנו כאן, יש שתי דרכים לפרש את הגילאים של לוי ובניו, אך לפי כל הפירושים, לוי חי לפחות 137 שנה, כלומר הוא נפטר לפחות 93 שנים אחרי הירידה; ולכן השיעבוד התחיל אחרי שנת 93 לירידה (אחרי שנת 2331 לאדם הראשון).

חישבנו את הגבול התחתון; כדי לחשב את הגבול העליון צריך לחשב את תאריכי חייהם של בני לוי.


בני לוי

כפי שהסברנו כאן, יש שתי דרכים לפרש את הגילאים של לוי ובניו, אך לפי כל הפירושים, לוי סיים להוליד את ילדיו עד גיל 137, ולכן קהת נולד לפני שנת 93 לירידה.

בפסוקים הבאים נאמר (שמות ו 17-19): "בני גרשׁון: לבני ושׁמעי למשׁפחתם. ובני קהת: עמרם ויצהר וחברון ועזיאל; ושׁני חיי קהת שׁלשׁ ושׁלשׁים ומאת שׁנה. ובני מררי: מחלי ומושׁי, אלה משׁפחת הלוי לתלדתם"; קהת סיים להוליד עד גיל 133, ולכן עמרם נולד לפני שנת 133 לקהת, כלומר לפני שנת 226 לירידה.

עמרם

בפסוק הבא נאמר (שמות ו 20): "ויקח עמרם את-יוכבד דדתו לו לאשׁה, ותלד לו את-אהרן ואת-משׁה; ושׁני חיי עמרם שׁבע ושׁלשׁים ומאת שׁנה"; עמרם סיים להוליד עד גיל 137, ולכן משה נולד לפני שנת 270 לקהת, כלומר לפני שנת 363 לירידה.

כשמשה נולד, השיעבוד היה בעיצומו, כי היה צריך להסתיר אותו (שמות ב 1-2): "וילך אישׁ מבית לוי ויקח את-בת-לוי. ותהר האשׁה ותלד בן ותרא אתו כי-טוב הוא ותצפנהו שׁלשׁה ירחים". לכן השיעבוד התחיל לפני שנת 363 לירידה.

משה

בהמשך הספר נאמר (שמות ז 7): "ומשׁה בן-שׁמנים שׁנה ואהרן בן-שׁלשׁ ושׁמנים שׁנה בדברם אל-פרעה", כלומר משה עמד לפני פרעה לפני שנת 350 לקהת, כלומר לפני שנת 443 לירידה.

משה חי 120 שנה (דברים לד),  ואם נוריד מכאן את 40 השנים שבני ישראל נדדו במדבר, נגיע למסקנה שהוא יצא ממצרים בגיל 80, כלומר, כל המאבק שבין משה לבין פרעה לקח פחות משנה, ובני ישראל ישבו במצרים לכל היותר 443 שנה.  


מתי יצאו בני ישראל ממצרים?

כדי לעשות חשבון מדויק יותר, נבדוק מקורות נוספים שמתייחסים לנושא זה.

ברית בין הבתרים

בברית בין הבתרים, אמר ה' לאברהם אבינו (בראשית טו 13): "ידע תדע כי-גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום וענו אתם, ארבע מאות שׁנה". אך הדברים אינם מתייחסים לזרע מסוים או לארץ מסוימת, אלא ל"זרעך" באופן כללי ול"ארץ לא להם" באופן כללי, ולכן לא ברור מתי מתחילה תקופה זו ומתי היא מסתיימת:

יש לזכור שב"ברית בין הבתרים" הרעיון המרכזי הוא עצם העובדה שבני ישראל יהיו בגלות, ולא האורך המדוייק של גלות זאת; זו הסיבה שהמספר לא מוגדר במדוייק.

מכל הסיבות האלו, קשה להסתמך על מספר זה כדי לחשב את תאריך יציאת מצרים, ולכן נחפש מקורות אחרים.

מושב בני ישראל

בזמן יציאת מצרים עצמה נאמר (שמות יב 40): "ומושׁב בני ישׂראל אשׁר ישׁבו במצרים = שׁלשׁים שׁנה וארבע מאות שׁנה. ויהי מקץ שׁלשׁים שׁנה וארבע מאות שׁנה, ויהי בעצם היום הזה יצאו כל-צבאות ה' מארץ מצרים". פסוק זה, לכאורה, ברור יותר מהפסוק שנאמר בברית בין הבתרים, מכמה סיבות:

הבעיה היחידה במספר זה היא, שלפי בראשית מו, קהת נולד לפני הירידה למצרים. כאמור למעלה, בני ישראל יצאו ממצרים לפני שנת 350 לקהת, ולכן יציאת מצרים היתה לפני שנת 350 לירידה; וכאן נחלקו הדעות:

 

1. לפי דעה אחת, המספר 430 שכתוב כאן הוא הנתון העיקרי, ויש לפרש אותו כפשוטו, כלומר שבני ישראל יצאו ממצרים בשנת 430 לירידה (כך פירשו שד"ל, קאסוטו ועוד); לפי זה, ייתכן שקהת הנזכר כאן אינו אותו קהת שנזכר בבראשית, אלא בן אחר שנקרא על שמו, שנולד מאוחר יותר (כפי שמצאנו בבני דוד).

 

2. לפי דעה שנייה, המספר 430 שכתוב כאן אינו מתפרש כפשוטו. וכך פירשו:

לענ"ד, כפי שהסברתי למעלה, הדעה הראשונה היא הפשוטה ביותר, ולפי דעה זו, בני ישראל יצאו ממצרים בשנת 430 לירידה.

תגובות