אם שור תם נסקל, איך ייתכן שיש שור מועד?

קוד: איך ייתכן שור מועד אם שור תם נסקל בתנ"ך

סוג: התאמה1

מאת: אראל

אל:

שמות כא28-29: "וְכִי יִגַּח שׁוֹר אֶת אִישׁ אוֹ אֶת אִשָּׁה וָמֵת, סָקוֹל יִסָּקֵל הַשּׁוֹר וְלֹא יֵאָכֵל אֶת בְּשָׂרוֹ, וּבַעַל הַשּׁוֹר נָקִי. וְאִם שׁוֹר נַגָּח הוּא מִתְּמֹל שִׁלְשֹׁם, וְהוּעַד בִּבְעָלָיו וְלֹא יִשְׁמְרֶנּוּ, וְהֵמִית אִישׁ אוֹ אִשָּׁה - הַשּׁוֹר יִסָּקֵל וְגַם בְּעָלָיו יוָמֵת".

בתלמוד בבלי (בבא קמא מא.): "וכי מאחר דמִתָּם קטלינן ליה, מוּעָד היכי משכחת לה?

1. אמר רבה: הכא במאי עסקינן - כגון שאמדוהו לשלשה בני אדם.

2. [רב אשי אמר:] הכא במאי עסקינן - כגון שסיכן לשלשה בני אדם.

3. רב זביד אמר: כגון שהרג שלשה בהמות.

  • ומועד לבהמה הוי מועד לאדם?! אלא -
4. אמר רב שימי: כגון שהרג שלשה עובדי כוכבים.
  • ומועד לעובדי כוכבים הוי מועד לישראל?! אלא -
5. אמר רשב"ל: כגון שהרג שלשה בני אדם טְרֵפָה.
  • ומועד לטְרֵפָה הוי מועד לשָלֵם?! אלא -
6. אמר רב פפא: דקטל וערק לאגמא, דקטל וערק לאגמא.

7. רב אחא בריה דרב איקא אמר: כגון שהוזמו זוממי זוממין.

  • הניחא אי לייעודי תורא בעינן שפיר, אלא אי לייעודי גברא בעינן, מימר אמר ליה 'לא הוה ידענא!'
    • כגון דאמרי 'כל אימת דקטיל תוריה, גביה הוה קאי.'
8. רבינא אמר: במכירין את בעל השור ואין מכירין את השור.
  • מאי הוי ליה למעבד?!
    • משום דאמרי ליה: 'תורא נגחנא אית לך בבקרך, איבעי לך נטורי כולי בקרך'
"

והמסקנה מכל הפירושים היא, שכאשר שור נוגח, בעל השור חייב לשמור בכל מחיר שזה לא יקרה שוב - גם אם הוא לא נגח ממש אלא רק רדף אחרי אנשים, גם אם נגח ולא הרג, גם אם הרג בהמות, גם אם הרג גויים, גם אם הרג אנשים חלשים ופצועים, גם אם השור ברח, גם אם היתה לו סיבה לחשוב שהעדים משקרים, וגם אם לא ידע באיזה שור בדיוק מדובר.

 

תגובות