שלא ישמש כוהן טבול יום עד שיעריב שמשו

תוספות ותגובות